Przylot F-16 na lotnisko Krzesiny 09-11-2006r

fot. Filip Borowski