A) TECHNIKA PILOTOWANIA I NAWIGOWANIA

Z WIDZIALNOŚCIĄ

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

1

Lot w celu zapoznania z rejonem lotów lotniska i pracą systemu nawigacyjnego samolotu. H = 600 - 2000 m

1

40

SB

2

Lot szkolny (kontrolny lub egzaminacyjny) do strefy w celu opanowania (sprawdzenia) techniki wykonywania figur pro­stego pilotażu na średniej wysokości.

H = 1000- 5000 m

2-5

30

SB

3

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności wykonania startu, zajścia i obliczenia do lądowa­nia oraz lądowania.

H = 600m

6-12

20

SB

3a

Lot szkolny (kontrolny) po kręgu w celu opanowania (spraw­dzenia) umiejętności wykonywania startu, budowy kręgu, zaj­ścia do lądowania, obliczenia i lądowania.

H = 500 - 1500 m

6-12

7-20

SB

4

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności wykonania startu, zajścia

i obliczenia do lądowania oraz lądowania. H = 600 - 1500 m

4-7

20

SB

4a

Lot treningowy po kręgu w celu opanowania (doskonalenia) umiejętności wykonywania startu, budowy kręgu, zajścia do lądowania, obliczenia

i lądowania

H = 500 - 1500 m

3-6

20

B

5

Lot treningowy do strefy w celu doskonalenia techniki wy­konywania figur prostego pilotażu na średniej wysokości. H = 1000 - 5000 m

3-5

40

B

6

Lot treningowy do strefy w celu opanowania techniki wy­konywania figur prostego pilotażu z wykorzystaniem systemu automatycznego sterowania

H = 1000 - 5000 m

1 -2

40

B

7

Lot szkolny (kontrolny) po trasie w celu opanowania (spraw­dzenia) umiejętności nawigowania samolotu na średniej i ma­lej wysokości według orientacji wzrokowej i środków radio­technicznych.

H = 200 - 4000 m

2-3

40

SB

8

Lot treningowy po trasie w celu doskonalenia umiejętności nawigowania samolotu na średniej wysokości według orien­tacji wzrokowej i środków radiotechnicznych.

H = 1000 - 4000 m

1 -2

40

B

9

Lot szkolny (kontrolny) do strefy w celu opanowania (spraw­dzenia) techniki wykonywania figur prostego pilotażu na ma­łej wysokości oraz pozorowanych ataków na cele naziemne.

H = 200 - 2500 m

2-3

30

SB

10

Lot treningowy do strefy w celu doskonalenia umiejętności wykonywania figur prostego pilotażu na małej wysokości oraz pozorowanych ataków na cele naziemne.

H = 200 - 2500 m

3-4

40

B

11

Lot treningowy po trasie w celu doskonalenia umiejętności nawigowania samolotu na małej wysokości według orientacji wzrokowej i środków radiotechnicznych.

H = 200 - 900 m

1 -2

40

B

12

Lot szkolny do strefy w składzie pary w celu opanowania techniki pilotowania samolotu w ugrupowaniach zwartych i luźnych.

H = 1000 - 5000 m

1 -2

40

SB

13

Lot treningowy do strefy w składzie pary w celu doskona­lenia techniki pilotowania samolotu w ugrupowaniach zwar­tych i luźnych.

H = 1000 - 5000 m

1 -2

40

B

14

Lot treningowy do strefy w składzie pary w celu doskona­lenia umiejętności wykonywania lotów w ugrupowaniach zwar­tych i luźnych na małych wysokościach oraz wykonywania pozorowanych ataków na cele naziemne.

H = 200 - 2500 m

1 -2

40

B

15

Lot treningowy po trasie na malej wysokości w składzie pary w celu doskonalenia umiejętności nawigowania samolotu według orientacji wzrokowej

i środków radiotechnicznych.

H = 200 - 900 m

1 -2

40

B

16

Lot treningowy do strefy w składzie klucza w celu dosko­nalenia umiejętności wykonywania lotów w ugrupowaniach zwartych i luźnych na małych wysokościach.

H = 500 - 2500 m

1 -2

40

B

17

Lot szkolny do strefy w zasłoniętej kabinie w celu opano­wania umiejętności wykonywania figur prostego pilotażu we­dług przyrządów.

H = 1000 - 5000 m

1 -3

40

SB

18

Lot szkolny (kontrolny) do strefy w zasłoniętej kabinie w celu opanowania (sprawdzenia) techniki pilotowania samolotu według przyrządów dublujących.

H = 1000 - 5000 m

1 -3

40

SB

19

Lot treningowy do strefy w celu opanowania (doskonalenia) techniki wykonywania figur prostego pilotażu w zasłoniętej kabinie.

H = 1000 - 5000 m

1 -3

40

B

20

Lot treningowy po trasie na maksymalny zasięg z podwie­szonymi

i napełnionymi zbiornikami, według orientacji wzro­kowej i środków radiotechnicznych.

H = 600 - 6000 m

1

110

B

21

Lot szkolny na rozpędzanie samolotu do prędkości maksy­malnej i praktyczny pułap. H = 10 000 - pułap praktyczny

1

30

SB

22

Lot treningowy na rozpędzanie samolotu do prędkości mak­symalnej

i praktyczny pułap. H = 10 000 - pułap praktyczny

1

40

SB

23

Lot szkolny (kontrolny) do strefy w celu opanowania (spraw­dzenia) techniki wykonywania figur średniego pilotażu. H = 1000 - 5000 m

8

30

SB

24

Lot treningowy do strefy w celu doskonalenia techniki wy­konywania figur średniego pilotażu. H= 1000- 5000 m

10

35

B

 

 

 

B). TECHNIKA PILOTOWANIA I NAWIGOWANIA

WEDŁUG PRZYRZĄDÓW

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

30

Lot  Szkolny do strefy w celu opanowania techniki piloto­wania samolotu w chmurach. H = 1000*- 5000 m

3-5

40

SB

31

Lot szkolny (egzaminacyjny) w chmurach (nad chmurami) w celu opanowania umiejętności wykonywania zajścia do lą­dowania metodą z „prostej" i „dwóch zakrętów o 180°".

H = 600 - 3000 m

2

40

SB

32

Lot treningowy w chmurach lub nad chmurami w celu do­skonalenia umiejętności wykonywania zajścia do lądowania metodą „z prostej".

H = 2000 - 4000 m

1 - 2

40

B

33

Lot treningowy w chmurach w celu doskonalenia umiejętności wykonywania zajścia do lądowania metodą „dwóch za­krętów o 180°".

H = 600 m

2-3

40

B

34

Lot szkolny (kontrolny) do strefy w celu opanowania (kon­troli) techniki długotrwałego pilotowania samolotu w chmurach. H = 1000 - 5000 m

1 -2

40

SB

35

Lot treningowy do strefy w celu doskonalenia techniki dłu­gotrwałego pilotowania samolotu w chmurach. H = 1000 - 5000 m

2-3

40

B

36

Lot szkolny (kontrolny) po trasie w chmurach (nad chmu­rami) w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności nawigo­wania samolotu wg IFR w dzień oraz zajścia do lądowania metodą „z rubieży".

H = 2000 - 6000 m

1 -2

50

SB

37

Lot treningowy po trasie w chmurach (nad chmurami) w celu doskonalenia umiejętności nawigowania samolotu wg IFR oraz zajścia do lądowania metodą

 „z rubieży".

H = 2000 - 6000 m, w czasie treningu H ≥ Hbezp.

1 -2

50

B

38

Lot treningowy po trasie ze zmiennym profilem lotu.

H = 200 - 6000 m, w czasie treningu H = 100 - 6000 m

1

50

B

39

Lot szkolny (kontrolny) w chmurach (nad chmurami) w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności wykonywania zaj­ścia do lądowania metodą „dwóch zakrętów o 180°" przy mi­nimum pogody.

H = 600 m

2-3

40

SB

40

Lot treningowy w chmurach (nad chmurami) w celu dosko­nalenia umiejętności wykonywania zajścia do lądowania me­todą „dwóch zakrętów o 180°" przy minimum pogody.

H = 600 m

2-3

40

B

41

Lot treningowy po trasie w chmurach (nad chmurami) z lą­dowaniem na innym lotnisku. H = 1000 - 6000 m

1

50

B

42

Lot treningowy w celu  opanowania umiejętności wykony­wania zbiórki i rozpuszczenia pary nad chmurami. Zajście do lądowania metodą „z prostej".

H = 2000 - 4000 m

1 -2

40

B

 

C) ZASTOSOWANIE BOJOWE DO CELÓW NAZIEMNYCH

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

50

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania (sprawdzenia) sposobów bombardowania celu naziemnego z lotu poziomego i ze zmiennym kątem nurkowania.

H = 300 - 900 m

1 -3

40

SB

51

Lot treningowy w celu doskonalenia sposobów bombardo­wania celu naziemnego z lotu poziomego i ze zmiennym ką­tem nurkowania.

H = 300 - 900 m

2-3

40

B

52

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania (sprawdzenia) sposobów bombardowania celu naziemnego z lotu nurkowego oraz na wyprowadzeniu

z nurkowania.

H = 300 - 3000 m

1 -2

40

SB

53

Lot treningowy w celu doskonalenia sposobów bombardo­wania celu naziemnego z lotu nurkowego oraz na wyprowa­dzeniu z nurkowania.

H = 300 - 3000 m

2-3

40

B

54

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności strzelania z działek oraz odpalania niekierowa­nych pocisków rakietowych do celu naziemnego z lotu nurko­wego.

H = 200 - 3000 m

1 -2

40

SB

55

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności strzelania z działek oraz odpalania niekierowanych pocisków rakieto­wych do celu naziemnego z lotu nurkowego.

H = 200 - 3000 m

2-3

40

B

56

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności szturmo­wania celu naziemnego z wykorzystaniem bombardierskiego i rakietowo-artyleryjskiego uzbrojenia samolotu.

H = 200 - 3000 m

2-4

40

B

57

Lot szkolny (kontrolny) w składzie pary w celu opanowania umiejętności szturmowania celu naziemnego z wykorzysta­niem bombardierskiego

i artyleryjskiego uzbrojenia samolotu.

H = 200 - 3000 m

1 -2

40

SB

58

Lot treningowy w składzie pary w celu doskonalenia umie­jętności szturmowania celu naziemnego z wykorzystaniem bom­bardierskiego

i artyleryjskiego uzbrojenia samolotu.

H = 200 - 3000 m

1 - 2

40

B

59

Lot treningowy w składzie pary w celu doskonalenia umie­jętności szturmowania celu naziemnego z wykorzystaniem bom­bardierskiego

i rakietowo-artyleryjskiego uzbrojenia samolotu.

H = 200 - 3000 m

1 -2

40

B

60

Lot treningowy w składzie klucza w celu doskonalenia spo­sobów poszukiwania i niszczenia obiektów (celów) naziem­nych z wykorzystaniem różnorodnych środków rażenia.

H = 200 - 3000 m

1 -2

40

B

61

Lot treningowy w składzie eskadry w celu doskonalenia spo­sobów poszukiwania i niszczenia typowych naziemnych obiek­tów pola walki przez grupy taktycznego przeznaczenia z wy­korzystaniem różnorodnych środków rażenia.

H = 200 - 3000 m

1 -2

40

B

 

 

D) ZASTOSOWANIE BOJOWE DO CELÓW

POWIETRZNYCH

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

70

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności prowadzenia walki powietrznej pojedynczych sa­molotów myśliwsko-bombowych.

H = 1000 - 5000 m

2

40

SB

71

Lot treningowy w celu opanowania umiejętności atakowania pojedynczego samolotu myśliwsko-bombowego. H = 1000 - 5000 m

1 -.2

40

B

72

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności prowadze­nia manewrowej walki powietrznej pojedynczo. H = 1000 - 5000 m

1 -2

40

B

73

Lot treningowy w celu opanowania (doskonalenia) umiejęt­ności przechwytywania i atakowania pojedynczego samolotu myśliwsko- bombowego.

H = 1000 - 6000 m

1 -2

40

B

74

Lot treningowy w składzie pary w celu opanowania (dosko­nalenia) umiejętności przechwytywania i atakowania samolo­tów myśliwsko-bombowych.

H = 1000 - 6000 m

1 -2

40

B

75

Lot treningowy w celu opanowania (doskonalenia) umiejęt­ności przechwytywania i atakowania celu wolno lecącego. H = 200 - 1000 m

1 -2

30

B

 

E) ROZPOZNANIE POWIETRZNE

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

80

Lot na rozpoznanie przewozów wojsk transportem samocho­dowym po drogach i na przeprawach, transportem kolejowym, węzłów komunikacyjnych, na głębokości operacyjnej.

H = 200 - 2500 m

2

40

B

81

Lot na rozpoznanie stanowisk dowodzenia, ośrodków wy­krywania

i naprowadzania oraz stacji radiolokacyjnych. H = 200 - 2500 m

2

40

B

82

Lot na rozpoznanie samolotów (śmigłowców), urządzeń lot­niskowych oraz naziemnej OPL lotnisk na głębokości opera­cyjnej.

H = 200 - 2500 m

2

40

B

83

Lot na rozpoznanie wojsk w rejonach ześrodkowania oraz rozbudowy inżynieryjnej rejonów w strefie taktycznej i opera­cyjnej.

H = 200 - 2500 m

2

40

B

84

Lot na samodzielne poszukiwanie i zwalczanie środków ra­kietowych rozmieszczonych na głębokości taktycznej i opera­cyjnej.

H = 200 - 2500 m

2

40

B

85

Lot pojedynczo lub w składzie pary na samodzielne poszu­kiwanie

i oznaczenie nakazanych obiektów pola walki. H = 200 - 2500 m

2

40

B

 

F) LOTY KOSZĄCE

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

90

Lot szkolny (kontrolny) do strefy w celu opanowania (spraw­dzenia) techniki pilotowania samolotu na wysokości lotu ko­szącego.

H = 50 - 500 m

1 - 3

30

SB

91

Lot treningowy do strefy w celu doskonalenia techniki pilo­towania samolotu na wysokości lotu koszącego. H = 50 - 500 m

2-3

40

B

92

Lot szkolny (kontrolny) po trasie z wyjściem na cel w na­kazanym czasie.

H = 50 - 200 m

1 -2

40

SB

93

Lot treningowy po trasie z wyjściem na cel w nakazanym czasie.

H = 50 - 200 m

2-3

40

B

94

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności budowy manewru i bombardowania z lotu pozio­mego oraz ze zmiennym kątem nurkowania.

H = 50 - 500 m

1 -2

40

B

95

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności budowy manewru

i bombardowania z lotu poziomego oraz ze zmien­nym kątem nurkowania.

H = 50 - 500 m

2

40

B

96

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności atakowania celów naziemnych z lotu poziomego i z kątem zniżania 5° z użyciem SPPU skierowanych do przodu.

H = 50 - 500 m

1 - 2

40

SB

97

Lot treningowy w celu opanowania (doskonalenia) umiejęt­ności atakowania celów naziemnych z lotu poziomego i z ką­tem zniżania 5° z użyciem SPPU.

H = 50 -* 500 m

1 -2

40

B

98

Lot w celu doskonalenia umiejętności atakowania celów na­ziemnych z lotu koszącego z użyciem bombardierskich i artyleryjsko-rakietowych środków rażenia.

H = 50 - 500 m

1 - 2

40

B

 

 

A)    TECHNIKA PILOTOWANIA I NAWIGOWANIA W NOCY

Z WIDZIALNOŚCIĄ ZIEMI (wg VFR)

 

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

100

Lot szkolny (kontrolny) do strefy w celu opanowania (spraw­dzenia) umiejętności wykonywania figur prostego pilotażu na średniej wysokości.

H = 1000- 5000 m

2-4

30

SB

101a

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności wykonywania startu, zajścia i obliczenia do lą­dowania oraz lądowania.

H = 600 m

6-9

10

SB

101a

Lot szkolny (kontrolny) po kręgu w nocy w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności wykonywania startu, budowy kręgu, zajścia do lądowania, obliczenia i lądowania.

H = 500 - 1500 m

6-12

7-20

SB

102

Lot egzaminacyjny do strefy w celu sprawdzenia umiejęt­ności wykonywania startu, figur prostego pilotażu na średniej wysokości, zajścia i obliczenia do lądowania oraz lądowania.

H = 60Ó - 5000 m

1

40

SB

103

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności wykony­wania startu, zajścia i obliczenia do lądowania oraz lądowa­nia.

H = 600 - 1500 m

2-4

30

B

I03a

Lot treningowy po kręgu w nocy w celu opanowania (do­skonalenia) umiejętności wykonywania startu, budowy kręgu, zajścia do lądowania, obliczenia i lądowania.

H = 500 - 1500 m

2-4

20

B

104

Lot treningowy do strefy w celu doskonalenia umiejętności wykonywania figur prostego pilotażu na średniej wysokości. H = 1000 - 5000 m

2-4

40

B

105

Lot szkolny (kontrolny) po trasie w celu opanowania (spraw­dzenia) umiejętności nawigowania samolotu na średniej i ma­łej wysokości według orientacji wzrokowej i środków radio­technicznych.

H = 500 ^ 4000 m

2-3

40

SB

106

Lot treningowy po trasie w celu doskonalenia umiejętności nawigowania samolotu na średniej wysokości według orien­tacji wzrokowej i środków radiotechnicznych.

H = 1000 - 4000 m

1 -2

40

B

107

Lot szkolny (kontrolny) do strefy w celu opanowania (spraw­dzenia) umiejętności wykonywania figur prostego pilotażu na małej wysokości oraz pozorowanych ataków na cele naziem­ne.

H = 300 -2500 m

2-3

30

SB

108

Lot treningowy do strefy w celu doskonalenia umiejętności wykonywania figur prostego pilotażu na małej wysokości oraz pozorowanych ataków na cele naziemne.

H = 300 - 2500 m

2-4

40

B

109

Lot treningowy do strefy w składzie pary w celu opanowa­nia umiejętności wykonywania pozorowanych ataków do ce­lów naziemnych o zmierzchu.

H = 300 - 2500 m

1 -2

40

B

110

Lot treningowy po trasie w celu doskonalenia umiejętności nawigowania samolotu na malej wysokości według orientacji wzrokowej i środków radiotechnicznych.

H = 300 - 900 m

1 - 2

40

B

111

Lot szkolny do strefy w zasłoniętej kabinie w celu opano­wania umiejętności wykonywania figur prostego pilotażu we­dług przyrządów.

H= 1000 - 5000 m

1 - 3

40

SB

112

Lot szkolny (kontrolny) do strefy w zasłoniętej kabinie w celu opanowania (sprawdzenia) techniki pilotowania samolotu według przyrządów dublujących.

H = 1000 - 5000 m

1 -2

40

   SB

113

Lot treningowy do strefy w zasłoniętej kabinie w celu do­skonalenia umiejętności wykonywania figur prostego pilotażu. H = 1000 - 5000 m

2-3

40

   B

B)    TECHNIKA PILOTOWANIA I NAWIGOWANIA W NOCY

BEZ WIDZIALNOŚCI ZIEMI (wg IFR)

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

130

Lot szkolny do strefy w celu opanowania techniki pilotowania samolotu w chmurach. H = 1000 - 5000 m

2-4

40

SB

131

Lot szkolny (egzaminacyjny) w chmurach (nad chmurami) w celu opanowania umiejętności wykonywania zajścia do lą­dowania metodą „z prostej" i „dwóch zakrętów o 180°".

H = 600 - 3000 m

2

40

SB

132

Lot treningowy w chmurach lub nad chmurami w celu do­skonalenia umiejętności wykonywania zajścia do lądowania metodą „z prostej".

H = 2000 - 4000 m

1 -2

40

B

133

Lot treningowy w chmurach w celu doskonalenia umiejęt­ności wykonywania zajścia do lądowania metodą „dwóch za­krętów o 180°".

H = 600 m

2-3

40

B

134

Lot szkolny (kontrolny) do strefy w celu opanowania (spraw­dzenia) techniki długotrwałego pilotowania samolotu w chmu­rach.

H = 1000 - 5000 m

1 -2

40

SB

135

Lot treningowy do strefy w celu doskonalenia umiejętności długotrwałego pilotowania samolotu w chmurach. H = 1000 - 5000 m

2-3

40

B

136

Lot szkolny (kontrolny) po trasie w chmurach (nad chmu­rami) w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności nawigo­wania samolotu w nocy bez widzialności ziemi oraz zajścia do lądowania metodą „z rubieży".

H = 2000 - 6000 m

1 -2

50

SB

137

Lot treningowy po trasie w chmurach (nad chmurami) w celu doskonalenia umiejętności nawigowania samolotu w nocy bez widzialności ziemi oraz zajścia do lądowania metodą „z rubieży".

H = 2000 - 6000 m, w treningu H ≥ Hbezp.

1 -2

50

B

138

Lot treningowy po trasie ze zmiennym profilem lotu. H = 300 - 6000 m

1

50

B

139

Lot szkolny (kontrolny) w chmurach (nad chmurami), w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności wykonywania zaj­ścia do lądowania metodą „dwóch zakrętów o 180°" przy mi­nimum pogody.

H = 600 m

2-3

40

SB

140

Lot treningowy w chmurach (nad chmurami) w celu dosko­nalenia umiejętności wykonywania zajścia do lądowania me­todą „dwóch zakrętów o 180°" przy minimum pogody.

H = 600 m

2-3

40

B

141

Lot treningowy po trasie w chmurach (nad chmurami) z lą­dowaniem na innym lotnisku. H = 1000 - 6000 m

1

50

B

 

 

C)    ZASTOSOWANIE BOJOWE DO CELÓW NAZIEMNYCH

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

150

Lot treningowy o zmierzchu w celu doskonalenia umiejętności bombardowania celu naziemnego z lotu nurkowego, poziomego, na wyprowadzeniu z nurkowania oraz ze zmiennym kątem.

H = 300 - 2500 m

2

40

B

151

Lot treningowy o zmierzchu w celu doskonalenia umiejęt­ności atakowania celu naziemnego z wykorzystaniem artyleryjskiego-rakietowego uzbrojenia samolotu.

H = 200 - 2500 m

1 -2

40

B

152

Lot treningowy o zmierzchu w celu doskonalenia umiejęt­ności atakowania celu naziemnego z zastosowaniem bombardierskiego i rakietowo-artyleryjskiego uzbrojenia samolotu.

H = 200 - 2500 m

1 - 2

40

B

153

Lot treningowy o zmierzchu w składzie pary w celu dosko­nalenia umiejętności atakowania celów naziemnych z zastoso­waniem bombardierskiego i rakietowo-artyleryjskiego uzbroje­nia samolotu.

H = 200 - 2500 m

1 - 2

40

B

154

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności bombardowania celu naziemnego w nocy. H = 300 - 2000 m

2-3

40

SB

155

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności bombar­dowania celu naziemnego w nocy z lotu poziomego i ze zmiennym kątem nurkowania.

H = 300 - 900 m

1 - 2

40

B

156

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności bombar­dowania celu naziemnego w nocy z lotu nurkowego oraz na wyprowadzeniu z nurkowania.

H = 300 -2000 m

1 -2

40

B

157

Lot treningowy w celu oświetlenia w nocy nakazanego re­jonu bombami oświetlającymi lub oznaczenia celów na ziemi. H - według potrzeb

2

40

B

 

D)    ROZPOZNANIE POWIETRZNE

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

180

Lot szkolny (kontrolny) w celu zapoznania ze sposobami pro­wadzenia rozpoznania powietrznego o zmierzchu lub w jasną noc (z wykorzystaniem sztucznego oświetlenia).

H = 300 - 600 m

1

40

SB

181

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności prowa­dzenia rozpoznania transportów kolejowych, węzłów i linii kolejowych o zmierzchu lub w jasną noc (z wykorzystaniem sztucznego oświetlenia).

H = 300 - 600 m

2

40

B

182

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności prowa­dzenia rozpoznania transportu samochodowego po drogach i na przeprawach o zmierzchu lub w jasną noc (z wykorzy­staniem sztucznego oświetlenia).

H - 300 - 600 m

2

40

B

183

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności prowa­dzenia rozpoznania samolotów (śmigłowców) na lotniskach, ich środków OPL oraz urządzeń lotniskowych o zmierzchu lub w jasną noc (z wykorzystaniem sztucznego oświetlenia).

H = 300 - 600 m

2

40

B

184

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności prowa­dzenia rozpoznania wojsk w rejonach ześrodkowania w strefie taktycznej i operacyjnej o zmierzchu lub w jasną noc (z wy­korzystaniem sztucznego oświetlenia).

H = 300 - 600 m

2

40

B

 

  

 

A)    SZKOLENIE NAD MORZEM W DZIEŃ

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

200

Lot szkolny (kontrolny) po trasie z wyjściem w określony rejon w morzu

w nakazanym czasie. H = 300 - 2000 m

1

50

SB

201

Lot treningowy po trasie z wyjściem w określony rejon w morzu

w nakazanym czasie. H = 300 - 2000 m

1 -2

50

B

202

Lot szkolny (kontrolny) do strefy nad morzem w celu opa­nowania (sprawdzenia) techniki wykonywania figur prostego pilotażu oraz pozorowanych ataków na cele nawodne na ma­łej wysokości.

H = 200 - 2500 m

1 - 2

50

SB

203

Lot treningowy do strefy nad morzem w celu doskonalenia techniki wykonywania figur prostego pilotażu oraz pozorowa­nych ataków, na cele nawodne.

H = 200 - 2500 m

1 - 2

50

B

204

Lot szkolny (kontrolny) do strefy nad morzem w celu opa­nowania (sprawdzenia) techniki wykonywania figur prostego pilotażu oraz pozorowanych ataków na cele nawodne na wy­sokości lotu koszącego.

H = 50 - 500 m

1 - 2

50

SB

205

Lot treningowy do strefy nad morzem w celu doskonalenia techniki wykonywania figur prostego pilotażu oraz pozorowa­nych ataków na cele nawodne na wysokości lotu koszącego.

H = 50 - 500 m

1 - 2

50

B

206

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania umiejętności szturmowania celów nawodnych z lotu poziomego i nurko­wego z wykorzystaniem bombardierskiego

i artyleryjskiego uzbrojenia samolotu.

H = 200 - 2500 m

1 - 2

50

SB

207

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności szturmo­wania celów nawodnych z lotu poziomego i nurkowego z wy­korzystaniem bombardierskiego

i artyleryjsko-rakietowego uz­brojenia samolotu.

H = 200 - 2500 m

1 - 2

50

B

208

Lot treningowy w składzie pary w celu doskonalenia umie­jętności szturmowania celów nawodnych z lotu poziomego i nur­kowego z wykorzystaniem bombardierskiego i artyleryjsko-ra­kietowego uzbrojenia samolotu.

H = 200 - 2500 m

1 - 2

50

B

209

Lot treningowy w celu prowadzenia rozpoznania powietrz­nego baz morskich i portów. H = 200 - 1000 m

1

50

B

210

Lot treningowy w celu prowadzenia rozpoznania powietrz­nego okrętów w morzu. H = 200 - 1000 m

1

50

B

 

B)    SZKOLENIE NAD MORZEM W NOCY

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

220

Lot szkolny (kontrolny) po trasie w nocy w celu wyjścia w określony rejon w morzu. H = 400 - 3000 m

1 - 2

50

SB

221

Lot treningowy po trasie w nocy w celu wyjścia w okre­ślony rejon w morzu. H = 400 - 3000 m

1 - 2

50

B

222

Lot szkolny (kontrolny) do strefy w celu opanowania (spraw­dzenia) techniki wykonywania figur prostego pilotażu nad morzem w nocy.

H = 400 - 3000 m

1 -2

50

SB

223

Lot treningowy do strefy w celu doskonalenia techniki wy­konywania figur prostego pilotażu nad morzem w nocy. H = 400 - 3000 m

1 - 2

50

B

224

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności atakowania celów nawodnych w nocy z użyciem uzbrojenia bombardierskiego samolotu.

H = 300 - 3000 m

1

50

SB

225

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności atakowa­nia celów nawodnych w nocy z użyciem uzbrojenia bombar­dierskiego samolotu.

H = 300 - 3000 m

1

50

B

 

ZWALCZANIE OBIEKTÓW NAZIEMNYCH (NAWODNYCH)

I POWIETRZNYCH

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

231

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania (sprawdzenia) techniki wykonywania pilotażu na malej wysokości oraz po­zorowanych ataków na cele naziemne ze skomplikowanego manewru.

H = 200 - 4000 m

3

30

SB

232

Lot treningowy w celu doskonalenia techniki wykonywania pilotażu na malej wysokości oraz pozorowanych ataków na cele naziemne ze skomplikowanego manewru.

H= 200-4000 m

3

40

B

233

Lot szkolny (kontrolny) w celu opanowania (sprawdzenia) umiejętności atakowania celów naziemnych (nawodnych) ze zwrotu bojowego z wykorzystaniem bombardierskich i arty­leryjskich środków rażenia.

H = 50 - 3500 m

1

40

SB

234

Lot w celu doskonalenia umiejętności atakowania celów naziemnych (nawodnych) ze zwrotu bojowego z wykorzysta­niem bombardierskich

 i artyleryjsko-rakietowych środków rażenia.

H = 50 - 3500 m

1

40

B

235

Lot w składzie pary w celu opanowania (doskonalenia) umiejętności atakowania celów naziemnych (nawodnych) ze zwrotu bojowego

z wykorzystaniem bombardierskich i arty­leryjsko-rakietowych środków rażenia.

H = 50 - 3500 m

1

40

B

236

Lot szkolny w celu opanowania umiejętności wykonywania manewru do bombardowania celów naziemnych (nawodnych) z lotu wznoszącego z kątem 110°.

H = 100 - 4000 m

2

40

SB

237

Lot treningowy w celu opanowania (doskonalenia) umiejęt­ności bombardowania celów naziemnych (nawodnych) z lotu wznoszącego z kątem 110°.

H = 100 - 4000 m

2

40

B

238

Lot treningowy w celu opanowania (doskonalenia) umiejętności bombardowania celów naziemnych (nawodnych) z lotu wznoszącego z kątem 10 - 45°.

H = 100 - 4000 m

1

40

B

239

Lot w składzie pary w celu opanowania (doskonalenia) umiejętności bombardowania celów naziemnych (nawodnych) z lotu wznoszącego z kątem 10 - 20°.

H = 100 - 3000 m

1

40

B

240

Lot w celu opanowania (doskonalenia) umiejętności bom­bardowania celów naziemnych (nawodnych) z ustalonego lo­tu wznoszącego z kątem do 10°.

H = 50 - 1500 m

1

40

B

241

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności atakowa­nia celów naziemnych (nawodnych) z wykorzystaniem nie­kierowanych pocisków rakietowych dużego kalibru.

H = 50 - 3500 m

1

40

B

242

Lot treningowy w składzie pary w celu doskonalenia umie­jętności atakowania celów naziemnych (nawodnych) z wyko­rzystaniem niekierowanych pocisków rakietowych dużego ka­libru.

H = 50 - 3500 m

1

40

B

243

Lot treningowy w celu opanowania (doskonalenia) umie­jętności atakowania celów naziemnych (nawodnych) z wyko­rzystaniem kierowanych pocisków rakietowych z laserową głowicą samonaprowadzającą.

H = 50 - 3500 m

1

40

B

244

Lot treningowy w celu opanowania (doskonalenia) umie­jętności atakowania celów naziemnych (nawodnych) z wyko­rzystaniem kierowanych pocisków rakietowych z telewizyjną głowicą samonaprowadzającą.

H = 50 - 4000 m

1

40

B

245

Lot treningowy w celu opanowania (doskonalenia) umie­jętności atakowania celów naziemnych (nawodnych) z wyko­rzystaniem pocisków rakietowych kierowanych komendami radiowymi.

H = 50 - 3500 m

1

40

B

246

Lot treningowy  w celu opanowania (doskonalenia) umie­jętności  atakowania pracujących stacji radiolokacyjnych z wy­korzystaniem kierowanych pocisków rakietowych z pasywną radiolokacyjną głowicą samonaprowadzającą.

H = 100- 10 000 m

1

40

B

247

Lot treningowy w celu opanowania (doskonalenia) umie­jętności atakowania celów naziemnych (nawodnych) z wyko­rzystaniem kierowanych pocisków rakietowych z termiczną głowicą samonaprowadzającą.

H = 50 - 3500 m

1

40

B

248

Lot treningowy w celu opanowania (doskonalenia) umie­jętności atakowania celów naziemnych (nawodnych) z wyko­rzystaniem dwóch środków rażenia podczas jednego zajścia.

H = 50 - 3500 m

1

40

B

249

Lot treningowy pojedynczo lub w składzie pary w celu doskonalenia umiejętności bombardowania celów naziemnych (nawodnych) bombami wyposażonymi w urządzenia hamu­jące.

H = 50 - 500 m

1

40

B

250

Lot treningowy w składzie klucza w celu atakowania celów naziemnych (nawodnych) z wykorzystaniem dowolnych środ­ków rażenia.

H = 50 - 3500 m

1

40

B

251

Lot treningowy w składzie eskadry w celu atakowania ce­lów naziemnych (nawodnych) z wykorzystaniem dowolnych środków rażenia.

H = 50 - 3500 m

1

40

B

252

Lot treningowy po trasie w nocy w celu wyjścia w określony rejon w morzu

i oświetlenia go bombami oświetlającymi. H = 500 - 3500 m

1

40

B

253

Lot treningowy w nocy w celu doskonalenia umiejętności bombardowania celów naziemnych (nawodnych) oświetlonych z powietrza.

H = 300 - 3000 m

1

40

B

254

Lot w celu opanowania (doskonalenia) umiejętności bom­bardowania celów naziemnych (nawodnych) w dzień lub w nocy z lotu poziomego z celowaniem według wyniesionego punktu (WP).

H = 50- 1000 m

1

40

B

255

Lot treningowy w celu opanowania (doskonalenia) umiejęt­ności bombardowania celów naziemnych (nawodnych) w dzień lub w nocy sposobem nawigacyjnym (bez widoczności celu).

H = 200 - 10 000 m

2

40

B

256

Lot treningowy w celu zwalczania typowych obiektów na­ziemnych lub morskich.

H - według decyzji dowódcy

Wg decyzji d-cy

Obli­czony

B

257

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności zwalcza­nia celów powietrznych kierowanymi pociskami rakietowymi z termiczną głowicą samonaprowadzającą.

H = 5000 - 10 000 m

1

40

B

 

LĄDOWANIE W SKŁADZIE PARY

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

260

Lot szkolny w celu opanowania umiejętności lądowania w składzie pary.

H = 600 lub 500 m

2

20

SB

261

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności lądowania w składzie pary. H = 600 lub 500 m

2

20

B

 

 

 

PRZEBIJANIE CHMUR W SKŁADZIE PARY

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

262

Lot szkolny (kontrolny) nad chmurami w celu opanowania umiejętności przebijania chmur w zwartym ugrupowaniu pary. H - 2000 - 5000 m

1 - 2

40

SB

263

Lot treningowy nad chmurami w celu doskonalenia umie­jętności przebijania chmur w zwartym ugrupowaniu pary. H = 2000 - 5000 m

1 -2

40

B

 

SZKOLENIE PRZY OBNIŻONYCH MINIMALNYCH WARUNKACH

ATMOSFERYCZNYCH

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

265

Lot szkolny wg IFR w chmurach (nad chmurami) metodą ,,dwóch zakrętów

o 180°" w celu opanowania zajścia do lądo­wania przy obniżonych minimalnych warunkach atmosferycz­nych.

H = 600 m

2

40

SB

266

Lot treningowy wg IFR w chmurach (nad chmurami) metodą „dwóch zakrętów

o 180°" w celu doskonalenia zajścia do lą­dowania przy obniżonych minimalnych warunkach atmosfe­rycznych.

H = 600 m

2

40

B

267

Lot szkolny (kontrolny) wg IFR w chmurach, metodą „dwóch zakrętów o 180°"

w celu opanowania umiejętności zajścia do ładownia przy obniżonych minimalnych warunkach atmosfe­rycznych odpowiadających drugiemu etapowi szkolenia.

H = 600 m

2

40

SB

268

Lot treningowy wg FFR w chmurach, metodą „dwóch zakrętów o 180°", w celu opanowania umiejętności zajścia do lądowa­nia przy obniżonych minimalnych warunkach atmosferycz­nych odpowiadających drugiemu etapowi szkolenia. ' H = 600 m

1

40

B

 

LOTY Z ROGOWYCH ODCINKÓW LOTNICKOWYCH

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

270

Lot szkolny (kontrolny) metodą „dwóch zakrętów o 180°" lub po kręgu w celu opanowania startu i lądowania na wąskiej drodze startowej (WP) lub drodze kołowania (DK).

H = 600 - 200 m

2

10

SB

271

Lot metodą „dwóch zakrętów o 180°" lub po kręgu w celu wykonania startu

i lądowania na drodze kołowania (DK) lub wąskiej drodze startowej (WP) i na drogowym odcinku lot­niskowym (autostradzie).

H = 600 - 200 m

4 + 2

10

B

272

Lot w celu wykonania startu w nocy z wąskiej drogi star­towej lub drogi kołowania i drogowego odcinka lotniskowego. H = 500 - 600 m (z DOL zgodnie z zadaniem).

4 + 1

10 (obliczo­ny)

B

 

 

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ Z WYKORZYSTANIEM

ŚRODKÓW WRE

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

275

Lot w warunkach zakłóceń łączności radiowej. H = 1000 - 3000 m

1 -2

obliczo­ny

B

276

Lot w celu praktycznego wykorzystania indywidualnych środków WRE samolotu do obezwładniania naziemnych środ­ków radioelektronicznych.

H = 500 - 3000 m

1 -2

40

B

277

Lot w celu praktycznego wykorzystania indywidualnych środków WRE samolotu do obezwładniania radioelektronicz­nych środków samolotów myśliwskich.

H = 3000 - 6000 m

1 -2

40

B

 

SZKOLENIE W OBRONIE PRZED PROMIENIOWANIEM

RADIOAKTYWNYM

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

278

Lot w celu opanowania czynności pilota podczas obejścia obłoku promieniotwórczego

1 -2

Zgodnie

z pla­nem lotu po trasie

B

279

Lot w celu opanowania czynności pilota podczas przelotu przez obłok promieniotwórczy

1 -2

Zgodnie

z pla­nem lotu po trasie

B

 

SZKOLENIE W OBRONIE PRZED ATAKAMI SAMOLOTÓW

MYŚLIWSKICH

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

295

Lot w składzie pary w celu opanowania manewrów obron­nych przed atakami samolotów myśliwskich.

1

Według ćwicze­nia kompleksowanego

B

296

Lot w składzie klucza w celu opanowania manewrów obron­nych przed atakami samolotów myśliwskich.

1

Według ćwicze­nia kompleksowanego

B

297

Lot treningowy w celu doskonalenia umiejętności wykony­wania manewrów obronnych przed atakami samolotów my­śliwskich.

1

Według ćwicze­nia kompleksowanego

B

 

ROZPOZNANIE

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

281

Lot do strefy w celu zapoznania się z właściwościami pilo­towania samolotu

z podwieszonym zasobnikiem rozpoznaw­czym (KKR).

H = 200 - 2000 m

1

40

B

282

Lot na fotografowanie wyznaczonego obiektu naziemnego z wykorzystaniem LAF A-39 ustawionego pionowo oraz LAF PA-1 z lotu poziomego.

H = 200 - 1500 m

1

40

B

283

Lot na fotografowanie wyznaczonego obiektu naziemnego z wykorzystaniem LAF A-39 ustawionego pod kątem 55° do przodu oraz płaszczyzny z wykorzystaniem LAF PA-1.

H = 100 - 500 m

1

40

B

284

Lot na fotografowanie wyznaczonego obiektu naziemnego z wykorzystaniem LAF A-39 ustawionego pionowo oraz LAF PA-1 z zakrętu o 90° i 180°.

H = 200 - 500 m

1

40

B

285

Lot na rozpoznanie radioelektroniczne pracujących RLS w dzień

z widzialnością lub bez widzialności ziemi. H = 600 - 12 000 m

1

40

B

286

Lot na rozpoznanie radioelektroniczne pracujących RLS w nocy

z widzialnością lub bez widzialności ziemi. H = 600 - 12 000 m

1

40

B

287

Lot na rozpoznanie fotograficzne wyznaczonego obiektu naziemnego w nocy z wykorzystaniem fotonaboi FP-100. H = 300 - 600 m

1

40

B

288

Lot na rozpoznanie wzrokowo-fotograficzne wojsk w rejo­nach ześrodkowania lub przemieszczających się po drogach i liniach kolejowych z wykorzystaniem zasobnika rozpoznaw­czego (KKR).

H = 100 - 1500 m

1

40

B

289

Lot na rozpoznanie wzrokowo-fotograficzne lotnisk z wy­korzystaniem zasobnika rozpoznawczego (KKR). H = 100 - 1500 m

1

40

B

290

Lot na rozpoznanie wzrokowo-fotograficzne obiektów mor­skich z wykorzystaniem zasobnika rozpoznawczego (KKR). H = 100 - 1500 m

1

40

B

291

Lot na rozpoznanie wzrokowo-fotograficzne środków napa­du powietrznego z jednoczesnym ich niszczeniem. H = 100 - 1500 m

1

40

B

292

Lot na rozpoznanie wzrokowo-fotograficzne w nocy obiek­tów naziemnych (nawodnych)  z wykorzystaniem fotonaboi FP-100.   

H = 300 - 600 m

1

40

B

293

Lot na rozpoznanie wzrokowe obiektów naziemnych (na­wodnych) przy sztucznym oświetleniu. H = 400 - 3000 m

1

40

B

 

SZKOLENIE TAKTYCZNE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZDOLNOŚCI BOJOWEJ DO DZIAŁAŃ

WEDŁUG NORM NATO

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

399*

Lot szkolny w celu opanowania umiejętności budowy kręgu, zajścia  do  lądowania, obliczenia i lądowania wg manewru szkolnego „BREAK".

H = 400 - 1500 m

1 -2

7 (20) min

SB

399 A*

Lot szkolny w celu opanowania umiejętności budowy kręgu, zajścia do lądowania, obliczenia i lądowania wg manewru taktycznego „TACTICAL BREAK".

H = 490 - 1500 m

1 - 2

7 (20)

SB

400*

Lot treningowy w celu opanowania umiejętności budo­wy kręgu, zajścia do lądowania, obliczenia i lądowania wg manewru szkolnego „BREAK".

H = 400 - 1500 m

1 -2

7 (20)

B

400 A*

Lot treningowy w celu opanowania umiejętności budo­wy kręgu, zajścia do lądowania, obliczenia i lądowania wg manewru taktycznego „TACTICAL BREAK".

H = 400- 1500 m

1—2

7 (20)

B

401

Lot kontrolny w celu sprawdzenia umiejętności nawi­gowania samolotu na małej i koszącej wysokości oraz sprawdzenia techniki pilotowania w strefie na średni pi­lotaż.

H = 150 - 6000 m

1

Obliczony

SB

402

Lot w celu zapoznania się z rejonem lotniska, lotniska­mi zapasowymi, nawigacją na malej i koszącej wysoko­ści.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B

403

Lot kontrolny w celu sprawdzenia umiejętności nawi­gowania samolotu po trasie na malej wysokości w nocy. H = 200 - 900 m

1

Obliczony

SB

404

Lot w celu zapoznania się z nawigowaniem na malej i ko­szącej wysokości

w rejonie lotniska lotów i lotnisk zapa­sowych (oraz sprawdzenia posługiwania się zasobnikiem rozpoznawczym - tylko dla załóg eskadr rozpoznawczych).

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B

405*

Lot w składzie pary w celu opanowania umiejętności wykonywania lotów

w ugrupowaniu taktycznym na śred­niej wysokości.

H = 900 - 4000 m

1

Obliczony

B (SB)

406*

Lot w składzie pary w celu opanowania umiejętności wykonywania lotów

w ugrupowaniu taktycznym na małej i koszącej wysokości.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B (SB)

407*

Lot po trasie parą w celu doskonalenia umiejętności nawigowania

w ugrupowaniu taktycznym na małej i ko­szącej wysokości oraz wykonywania ataków na cele na­ziemne.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B (SB)

408*

Lot w składzie pary  w celu  opanowania umiejętności wykonywania skoordynowanych ataków na cele naziemne z małej i koszącej wysokości.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B (SB)

409*

Lot treningowy po trasie parą na małej i koszącej wy­sokości w celu doskonalenia umiejętności nawigowania samolotu według orientacji wzrokowej

i  środków radio­technicznych  oraz  wykonania skoordynowanych ataków na cele naziemne.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B (SB)

410*

Lot po trasie na małej i koszącej wysokości w składzie pary w celu doskonalenia umiejętności nawigowania sa­molotu według orientacji wzrokowej, środków radiotech­nicznych oraz reagowania na zagrożenia i wykonania

sko­ordynowanych ataków na cele naziemne.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B (SB)

411

Lot treningowy po trasie na średniej wysokości w skła­dzie pary w celu doskonalenia umiejętności nawigowania samolotu według orientacji wzrokowej i środków radio­technicznych, reagowania na zagrożenia oraz wykonania ataków na cele naziemne.

H = 200 - 4000 m

1

Obliczony

B

412

Lot po trasie na średniej wysokości w składzie pary w celu doskonalenia umiejętności nawigowania samolotu we­dług orientacji wzrokowej i środków radiotechnicznych, reagowania na zagrożenia oraz wykonania taktycznych ataków na cele naziemne.

H = 200 - 4000 m

1

Obliczony

SB

413*

Lot po trasie na średniej wysokości w składzie klucza w celu doskonalenia umiejętności nawigowania samolotu według orientacji wzrokowej i środków radiotechnicz­nych, reagowania na zagrożenia oraz wykonania taktycz­nych ataków na cele naziemne.

H = 200 - 4000 m

1

Obliczony

B (SB)

414*

Lot po trasie na malej i koszącej wysokości w składzie klucza w celu doskonalenia umiejętności nawigowania samolotu według orientacji wzrokowej i środków radio­technicznych, reagowania na zagrożenia na małej

i koszą­cej wysokości oraz wykonania taktycznych ataków na cele naziemne.

H = 150 - 4000 m

1

Obliczony

B (SB)

415

Lot w składzie pary na malej i koszącej wysokości w celu doskonalenia skoordynowanych ataków na cele na­ziemne.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B

416

Lot w składzie pary na małej i koszącej wysokości w celu wykonania skoordynowanych ataków na wybrany cel (cele) naziemny na poligonie

z wykorzystaniem rakieto­wego (strzeleckiego)  i  bombardierskiego uzbrojenia sa­molotu.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B

417

Lot w składzie pary na małej i koszącej wysokości w celu wykonania, skoordynowanych ataków na wybrany cel (cele) naziemny na poligonie

z wykonywaniem usta­lonych manewrów przeciwmyśliwskich.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B

418

Lot w składzie pary na małej i koszącej wysokości w celu wykonania, skoordynowanych ataków na wybrany cel (cele) naziemny na poligonie

 i doskonalenia swobod­nych manewrów przeciwmyśliwskich.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B

419

Lot w Składzie pary na małej wysokości w celu dosko­nalenia, skoordynowanych ataków na cele naziemne na poligonie z wykonywaniem manewrów obronnych i sto­sowaniem środków walki radioelektronicznej.

11 = 200 - 900 m

1

Obliczony

B

420

Lot w składzie pary na malej i koszącej wysokości w celu wykonania ataków na wybrany cel naziemny z wy­korzystaniem pokładowych środków walki radioelektro­nicznej w celu obezwładnienia systemów OPL.

H = 50 - 900 m

1

Obliczony

B

421

Lot w składzie klucza na małej i koszącej wysokości, w celu- opanowania umiejętności wykonywania skoordy­nowanych ataków na wybrany cel naziemny na poligonie z wykonaniem manewrów obronnych i bombardowania bezpośrednio z trasy.

H = 150 – 900 m

1

Obliczony

B

422

Lot w składzie klucza na małej i koszącej wysokości w celu doskonalenia umiejętności wykonywania, skoordy­nowanych ataków na dowolne cele naziemne.

H = 150 – 900 m

1

Obliczony

B

423

Lot w składzie klucza na małej i koszącej wysokości w celu opanowania umiejętności wykonywania skoordy­nowanych ataków na dowolny cel naziemny oraz wyko­nywanie skoordynowanych manewrów wyjścia spod ata­ku myśliwca.

H = 150 – 900 m

1

Obliczony

B

424*

Lot w składzie klucza na małej i koszącej wysokości w celu opanowania umiejętności wykonywania skoordy­nowanych ataków na dowolny cel naziemny na poligonie z wykonywaniem skoordynowanych manewrów do wyj­ścia spod ataku myśliwca.

H = 150 – 900 m

1

Obliczony

B

425

Lot w składzie klucza na malej i koszącej wysokości w celu doskonalenia umiejętności wykonywania skoordy­nowanych ataków na dowolne cele naziemne na poligonie z prowadzeniem walki radioelektronicznej połączonej z reakcją na zagrożenia ze strony naziemnych systemów OP.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

 

B

 

426

Lot w składzie klucza na malej i koszącej wysokości w celu doskonalenia umiejętności wykonywania skoordy­nowanych ataków na dowolne cele naziemne z prowadze­niem walki radioelektronicznej połączonej z reakcją na zagrożenia ze strony myśliwca i naziemnych systemów OP.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B

427

Lot w składzie pary w celu opanowania umiejętności wykonywania skoordynowanych ataków na dowolny cel naziemny na poligonie ze średniej wysokości.

H = 200 - 4000 m

1

Obliczony

B

428

Lot w składzie pary w celu opanowania umiejętności wykonywania skoordynowanych ataków na dowolny cel naziemny na poligonie na małej

i koszącej wysokości.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B

429

Lot w składzie pary w celu doskonalenia umiejętności wykonywania skoordynowanych ataków na dowolny cel naziemny na poligonie na małej

i koszącej wysokości.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B

430

Lot w składzie klucza na średniej wysokości w celu opanowania taktycznych skoordynowanych ataków, po­szukiwania i niszczenia obiektów (celów) naziemnych na poligonie z wykorzystaniem różnorodnych środków raże­nia oraz reagowania na zagrożenia.

H = 200 - 4000 m

1

Obliczony

B

431

Lot w składzie klucza na malej i koszącej wysokości w  celu  opanowania  taktycznych skoordynowanych  ata­ków, poszukiwania i niszczenia obiektów  (celów) nazie­mnych na poligonie z wykorzystaniem różnorodnych środ­ków rażenia oraz reagowania na zagrożenia.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B

432*

Lot w składzie pary na średniej wysokości w celu wy­konania bezpośredniego wsparcia lotniczego wojsk (CAS) oraz opanowania procedur krążenia i współpracy z ofice­rem naprowadzania lotnictwa (FAC) i procedury „Wheel".

H ='200-4000 m

1

Obliczony

B (SB)

433*

Lot w składzie pary na małej i koszącej wysokości w ce­lu wykonania bezpośredniego wsparcia lotniczego wojsk (CAS) oraz opanowania procedur krążenia i współpracy z oficerem naprowadzania lotnictwa (FAC) i procedury „Wheel".

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B (SB)

434*

Lot w składzie pary na średniej wysokości w celu wy­konania bezpośredniego wsparcia lotniczego wojsk (CAS) oraz opanowania procedur krążenia i współpracy z ofice­rem naprowadzania lotnictwa (FAC) i procedury ‘figurę 8".

H = 200 - 4000 m

1

Obliczony

B (SB)

435

Lot w składzie pary na małej i koszącej wysokości w ce­lu wykonania bezpośredniego wsparcia lotniczego wojsk (CAS) oraz opanowania procedur krążenia i współpracy z oficerem naprowadzania lotnictwa (FAC) i procedury „Figurę 8".

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B

436*

Lot sprawdzający umiejętności załóg w prowadzeniu działań taktycznych według procedur NATO z małej, ko­szącej i średniej wysokości w składzie pary lub klucza oraz atakowania celów naziemnych na poligonie  z uży­ciem dowolnych środków rażenia.

H = 150 - 4000 m

1

Obliczony

B (SB)

437

Lot w celu opanowania umiejętności wzrokowego prze­chwytywania pary samolotów na małej wysokości i w lo­cie koszącym.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

SB

438

Lot w celu opanowania umiejętności wzrokowego prze­chwytywania czwórki samolotów na małej wysokości i w locie koszącym.

H = 1£0 - 900 m

1

Obliczony

SB

439

Lot w celu opanowania umiejętności wzrokowego prze­chwytywania parą, czwórki samolotów na małej wysoko­ści i w locie koszącym.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

SB

440

Lot w celu opanowania umiejętności wzrokowego prze­chwytywania parą, dowolnej grupy samolotów na malej wysokości i w locie koszącym.

(Kontrola dowodzenia agresorami).

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

SB

441

Lot w celu opanowania umiejętności wzrokowego prze­chwytywania pojedynczo, dowolnej grupy samolotów na malej wysokości i w locie koszącym.

H = 150 - 900 m

I

Obliczony

B

442

Lot w celu opanowania umiejętności wzrokowego prze­chwytywania parą, dowolnej grupy samolotów na malej wysokości i w locie koszącym.

H = 150 - 900 m

1

Obliczony

B

 

SZKOLENIE DOWÓDCZE

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

301

Lot w celu opanowania umiejętności dowodzenia parą w ugrupowaniach bojowych zwartych i luźnych. H = 300 - 4000 m

1

40

B

302

Lot w celu opanowania umiejętności dowodzenia parą pod­czas szturmowania celów naziemnych. H = 200 - 3000 m

1

40

B

303

Lot w celu opanowania umiejętności dowodzenia ugrupo­waniem bojowym pary podczas przechwycenia oraz zwalcza­nia pojedynczego samolotu myśliwsko-bombowego.

H = 1000 - 5000 m

1

40

B

304

Lot w celu opanowania umiejętności dowodzenia kluczem w ugrupowaniach bojowych zwartych i luźnych. H = 500 - 4000 m

1

40

B

305

Lot w celu opanowania umiejętności dowodzenia kluczem podczas szturmowania celów naziemnych. H = 200 - 3000 m

1

40

B

306

Lot w celu opanowania umiejętności dowodzenia eskadrą w ugrupowaniach bojowych zwartych i luźnych do strefy lub na poligon.

H = 500 - 4000 m

1

40

B

 

SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE

 

DZIEŃ WEDŁUG VFR

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

311

Lot szkolny do strefy z kabiny instruktora w celu wykona­nia prostego

i średniego pilotażu. H = 1000 - 5000 m

1 -2

30

SB

312

Lot szkolny po kręgu z kabiny instruktora w celu opano­wania umiejętności wykonywania startu, budowy kręgu, zaj­ścia do ładowania, obliczenia

 i ładowania.

H = 500 m

3-6

10

SR

313

Lot szkolny z kabiny instruktora w celu wykonania pilota­żu na malej wysokości oraz pozorowanych ataków na cele naziemne ze skomplikowanego manewru.

H = 200 - 4000 m

1

30

SB

314

Lot szkolny z kabiny instruktora w celu wykonania ma­newrów i atakowania celów naziemnych z kątami nurkowa­nia 10 - 20°.

H = 100 - 3000 m

1

40

SB

 

DZIEŃ WEDŁUG IFR

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

315

Lot szkolny z kabiny instruktora w chmurach lub nad chmurami w celu wykonania zajścia do lądowania metodą „z prostej" oraz „dwóch zakrętów

o ISO0".

H = 600 - 3000 m

1

40

SB

 

NOC WEDŁUG VFR

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

321

Lot szkolny do strefy w nocy z kabiny instruktora w celu wykonania prostego pilotażu na małej wysokości. H = 300 - 4000 m

1 -2

30

SB

322

Lot szkolny po kręgu w nocy z kabiny instruktora w celu opanowania umiejętności wykonywania startu, budowy krę­gu, zajścia do lądowania, obliczenia i lądowania.

H = 500 m

3-6

10

SB

 

NOC WEDŁUG IFR

 

Nr ćw.

Treść ćwiczenia

Liczba lotów

Czas lotu (min)

Typ samolotu

325

Lot szkolny w nocy z kabiny instruktora w chmurach lub nad chmurami w celu wykonania zajścia do lądowania me­todą „z prostej" oraz „dwóch zakrętów o 180°".

H = 600 - 3000 m

1

40

SB

 

PLAN RÓWNOLEGŁOŚCI WYKONYWANIA ĆWICZEŃ

 


 

 

 

 
 
© Portal Eskadra 2007-2009