Obloty statków powietrznych

 

 

Oblot techniczny ma na celu sprawdzenie prawidłowości działania statku powietrznego

w locie. Należy go wykonać przed dopuszczeniem do eksploatacji następujących statków powietrznych:

a) zmontowanych w jednostce lotniczej;

b) przyjmowanych z zakładów produkcyjnych, remontowych i z innych jednostek oblot wykonywany jest w miejscu ich odbioru;

c) po wykonaniu obsług okresowych i specjalnych oraz w przypadkach określonych
w programach oblotów danego typu statku powietrznego.

Obloty organizuje się zgodnie z regulaminem lotów, instrukcją wykonywania lotów próbnych i programami oblotów statków powietrznych. Parametry z oblotu oraz uwagi pilota wpisuje się do karty oblotu i do książek pokładowych.

Materiały z oblotu analizowane są przez kierownika prób i inżynierów specjalności jednostki. Zezwolenie na eksploatację statku powietrznego, na podstawie materiałów
z oblotu, wydaje kierownik prób. Materiały kontrolne z każdego oblotu (filmy, taśmy, oscylogramy, protokoły deszyfracji, karty oblotu) przechowuje się w eskadrze technicznej jednostki, do której przydzielony jest statek powietrzny, do czasu otrzymania wyników

z kolejnego oblotu według analogicznego programu.

 

Na samolocie SU-22 przeprowadza się w zależności od prac wykonanych na samolocie następujące obloty:

- po remontach głównych (średnich) samolotu – według programu A

- po wymianie elementów płatowca i agregatów instalacji wpływających na stateczność

i sterowność samolotu – według programu B

- po wymianie silnika lub długotrwałym postoju – według programu C

- po wykonaniu obsług okresowych – według programu D

- po usunięciu niesprawności lub remoncie przeprowadzonym w jednostce – sprawdzenie samolotu

 

OBLOT WEDŁUG PROGRAMU A

 

Oblot według programu A obejmuje rozbieg kontrolny, lot w celu sprawdzenia regulacji silnika i sprawdzenia płatowca oraz lot w celu sprawdzenia systemu celowniczo-nawigacyjnego i automatyki podejścia do lądowania.

Rozbieg kontrolowany wykonuje się również w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania instalacji hamowania samolotu oraz instalacji wypuszczania i zrzutu spadochronu hamującego, stwierdzonych w którymkolwiek z punktów oblotu, po usunięciu niesprawności.

 

Rozbieg kontrolny samolotu

 

Celem wykonania rozbiegu kontrolnego samolotu jest wstępne sprawdzenie działania instalacji i zmniejszenie w ten sposób deficytu czasu na wykonanie poszczególnych sprawdzeń w następnych lotach.

 

1. PEŁNE SPRAWDZENIE KABINY (kabin) POD NAPIĘCIEM

2. URUCHOMIENIE SILNIKA:

- rozrusznik turbinowy:

zarzut temperatury

obroty wyłączenia

czas uruchomienia

- silnik:

temperatura przy uruchomieniu

obroty minimalne

temperatura przy obrotach minimalnych

obroty zgaśnięcia lampki "ZMNIEJSZ OBROTY"

stabilna praca silnika, wahania obrotów

3.NAZIEMNE SPRAWDZENIE UKŁADU STEROWANIA I SAU:

- prawidłowość podłączenia organów sterowania i zakres ruchów - ciśnienie w instalacjach hydraulicznych

- efekt trymerowy w obu kanałach i zerowe ustawienie steru kierunku statecznika poziomego i lotek przy zwolnionym drążku i pedałach.

- ręczne obciążenie ARZ-1, sprawdzenie automatycznego odciążenia sterowania w kanale podłużnym

- pełne sprawdzenie SAU

4. SPRAWDZENIE MECHANIZACJI SKRZYDŁA:

- zmiana skosu 63° - 30°

-czas wychylania klap.

- czas chowania klap

- czas wysuwania slot6w

- wychylenie hamulców aerodynamicznych

5. SPRAWDZENIE PROGRAMU LOTU

6. SPRAWDZENIE INSTALACJI HAMOWANIA NA POSTOJU:

- z pierwszej i drugiej kabiny:

ciśnienie hamowania zasadniczego

startowego

awaryjnego

- działanie odhamowania hamulca i odhamowania hamulca awaryjnego z drogiej kabiny

7. PODGRZEWANIE SILNIKA

Klimatyzacja kabin

8. SPRAWDZENIE PRACY INSTALACJI PALIWOWEJ (wg świecenia lampek w kabinie)

9. KOŁOWANIE:

- sterowanie przednim kołem, działanie włączania sterowania z obu kabin, regulacja pedałów, brak oporów toczenia (obroty silnika)

- regulacja peryskopu (Su-22UM3K)

- priorytety drogiej kabiny, synchronizacja i skuteczność hamowania

10. ROZBIEG NA DS:

- udokładnienie kursu wg osi DS (zerowanie wylicznika na Su-22UM3K)

- praca silnika 'na pełnym dopalaniu - obroty

- temperatura

- czas akceleracji

- przyspieszenie względne

- praca SUNA i dyszy silnika

- wahania obrotów i płynność pracy

- prędkość początku podnoszenia przedniego koła przy maksym ale niewychylonym, drążku do siebie

- wyłączenie dopalania przy V < 250 km/h

- czas deceleracji

- praca SUNA i dyszy silnika                                        . ­

- sprawność instalacji wypuszczania i zrzutu spadochronu hamu­jącego

- skuteczność hamulców, praca instalacji automatycznego odhamowania kół

- sprawność instalacji chłodzenia kół na zakresie "RĘCZNE" (Su-22UM3K)

32. SPRAWDZENIE PRACY PrNK-54 (KN-23) NA ZIEMI (kursy kołowania, zliczanie drogi, zerowanie itp.)      .

33. WYŁĄCZENIE SILNIKA:

-czas wybiegu turbiny

 

Lot w celu sprawdzenia regulacji silnika i oblot płatowca

 

Wysokość lotu - 11000 m

Czas lotu – 55 min

 

Celem lotu jest sprawdzenie regulacji silnika na wysokości 11000 m (po zamontowaniu na wyremontowanym płatowcu silnika wcześniej eksploatowanego, silnika nowego lub silnika po remoncie) oraz oblot płatowca po remoncie.

 

1. PEŁNE SPRAWDZENIE KABINY (kabin) pod napięciem ze szczególnym uwzględnieniem pracy wyposażenia wysokościowego i instalacji tlenowej.

2. URUCHOMIENIE SILNIKA:

- rozrusznik turbinowy

zarzut temperatury

obroty wyłączenia

czas uruchomienia

- silnik:

temperatura przy uruchomieniu

obroty minimalne

temperatura przy obrotach minimalnych

obroty zgaśnięcia lampki "ZMNIEJSZ OBROTY"

stabilna praca silnika. wahania obrotów

3. NAZIEMNE SPRAWDZENIE UKŁADU S1EROWANIA i SAU:

- prawidłowość podłączenia organów sterowania i zakres ruchów

- ciśnienie w instalacjach hydraulicznych

- efekt trymerowy w obu kanałach i zerowe ustawienie steru kierunku statecznika poziomego i lotek przy zwolnionym drążku i pedałach

- ręczne obciążenie ARZ i sprawdzenie automatycznego odciążenia sterowania w kanale podłużnym

- pełne sprawdzenie SAU

4. SPRAWDZENIE MECHANIZACJI SKRZYDŁA:

- zmiana skosu 63° - 30°

- czas wychylania klap

- czas chowania klap

- czas wysuwania slotów

- wychylenie hamulców aerodynamicznych

5. SPRAWDZENIE PROGRAMU LOTU

6. SPRAWDZENIE INSTALACJI HAMOWANIA NA POSTOJU:

- z pierwszej i drugiej kabiny:

ciśnienie hamowania zasadniczego

startowego

awaryjnego

- działanie odhamowania hamulca i odhamowania hamulca awaryjnego z drugiej kabiny

7. PODGRZEWANIE SILNIKA (wg potrzeby)

Klimatyzacja kabin

8. SPRAWDZENIE PRACY INSTALACJI PALIWOWEJ (wg świecenia lampek w kabinie)

I PRZECIWPRZECIĄŻENIOWEJ

9. KOŁOWANIE:

- sterowanie przednim kołem, działanie włączania sterowania z obu kabin, regulacja pedałów, brak  oporów toczenia (obroty silnika)

- regulacja peryskopu (Su-22UM3K)

- synchronizacja hamowania

10. ROZBIEG NA DS I START:                                           

- udokładnienie kursu wg osi DS (zerowanie wylicznika na Su-22UM3K)

- praca silnika na pełnym dopalaniu-obroty

- temperatura            

- przyspieszenie względne

. - praca SUNA i dyszy silnika

- wahania obrotów i płynność pracy

- prędkość początku podnoszenia przedniego koła przy maksymalnie wychylonym drążku do siebie

11. START I WZNOSZENIE DO H = 4000 m:

- prędkość schowania podwozia

- czas chowania podwozia

- synchronizacja chowania goleni

- prędkość i czas chowania klap

- prędkość wyłączenia dopalania i zadziałania automatyki (SUNA, dysza)

- przestawienie skrzydła na X =63°

- praca silnika na zakresie maksymalnym:

 obroty

wahania obrotów

temperatura t4

12. ROZPĘDZANIE NA ZNIŻANIU DO 1000 m:

- praca ARZ

- stateczność i sterowność

- wyrównoważenie samolotu

13. WZNOSZENIE DO H = 11 000 m:

- praca ARZ

- stateczność i sterowność

- wyrównoważenie samolotu

- praca SAU na zakresie stabilizacji i tłumienia

- praca instalacji tlenowej i nadciśnienia w kabinie

14. SPRAWDZENIE WĘZŁA ENERGETYCZNEGO SAMOLOTU

15. SPRAWDZENIE REGULACJI SILNIKA PRZY WŁĄCZANIU DOPALANIA I NA ZMIENNYCH ZAKRESACH PRACY:

  - włączenie dopalania:

  skok obrotów

  skok temperatury

  czas ustalenia się parametrów

  - stabilność na zmiennych zakresach:.

  pełne dopalanie - obroty maksymalne

  obroty maksymalne - obroty minimalne

  obroty minimalne - obroty maksymalne

  obroty maksymalne - pełne dopalanie

  pełne dopalanie - obroty minimalne

  obroty minimalne - minimalne dopalanie

  minimalne dopalanie - obroty minimalne

  obroty minimalne - pełne dopalanie

16. ROZPĘDZANIE DO PRĘDKOŚCI NADDŹWIĘKOWEJ:

- sprawdzenie regulacji silnika

- sprawdzenie pracy ESUW

- sprawdzenie tłumienia SAU

- sprawdzenie hamulców aerodynamicznych i instalacji hydraulicznych

17. ZNIŻANIE DO 9000 m - ADAPTACJA:

- praca instalacji hydraulicznych

- sprawdzenie węzła energetycznego

18. SPRAWDZENIE PRZYRZĄDÓW PILOTAŻOWYCH

23. SPRAWDZENIE SAU (doprowadzenie do lotu poziomego):

- sprawdzenie zakresu "ATAK" dla celu powietrznego

- sprawdzenie pracy układu zapobiegania niestatecznej pracy silnika

30. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA INSTALACJI PALIWOWEJ, (w tym sygnalizacji awaryjnej pozostałości paliwa)

31. SPRAWDZENIE .PŁATOWCA W KONFIGURACJI DO LĄDOWA­NIA I LĄDOWANIE:

- przestawienie skrzydła

- wypuszczenie podwozia                              .

- sprawność instalacji wypuszczania i zrzutu spadochronu hamującego

- skuteczność hamulców, praca instalacji automatycznego odhamowania kół

- sprawność instalacji chłodzenia kół na zakresie "AUTOMATY­CZNE" (Su-22UM3K)

32. SPRAWDZENIE PRACY PrNK-54 (KN-23) NA ZIEMI (kursy koło­wania, zliczanie drogi itp.)

33. WYŁĄCZENIE SILNIKA:

- czas wybiegu turbiny

 

Lot w celu sprawdzenia systemu celowniczo-nawigacyjnego i automatyki podejścia do lądowania

 

Wysokość lotu – 4000 m

Czas lotu – 55 min

 

Celem lotu jest sprawdzenie pracy sytemu nawigacyjnego samolotu, w tym sytemu podejścia do lądowania na lotnisku wyposażonym w przewidziane dla samolotów typu Su-22 naziemne urządzenia nawigacyjne, oraz sprawdzenie sytemu celowniczego samolotu przy wykorzystaniu imitowanego uzbrojenia.

 

1. PEŁNE SPRAWDZENIE KABINY (kabin) pod napięciem ze szczególnym uwzględnieniem pracy wyposażenia nawigacyjnego i celowniczego

2. URUCHOMIENIE SILNIKA:

- rozrusznik turbinowy:

zarzut temperatury

obroty wyłączenia

czas uruchomienia    

- silnik:

temperatura przy uruchomieniu

obroty minimalne                     

temperatura przy obrotach minimalnych obroty zgaśnięcia lampki "ZMNIEJSZ OBROTY"

stabilna praca silnika, wahania obrotów

3. NAZIEMNE SPRAWDZENIE UKŁADU STEROWANIA I SAU:

- prawidłowość podłączenia organów sterowania i zakres ruchów

- ciśnienie w instalacjach hydraulicznych

- efekt trymerowy w obu kanałach, zerowe ustawienie steru kierunku, statecznika poziomego i lotek przy zwolnionym drążku i pedałach

- ręczne obciążenie ARZ i sprawdzenie automatycznego odciążeni sterowania w kanale podłużnym

- pełne sprawdzenie SAU

4. SPRAWDZENIE MECHANIZACJI SKRZYDŁA:

- zmiana skosu 63° - 30°

- czas wychylania klap

- czas chowania klap

- czas wysuwania slotów

- wychylenie hamulców aerodynamicznych

5. SPRAWDZENIE PROGRAMU LOTU

6. SPRAWDZENIE INSTALACJI HAMOWANIA NA POSTOJU:

- z pierwszej i drugiej kabiny:

ciśnienie hamowania zasadniczego

startowego

awaryjnego

- działanie odhamowania hamulca i odhamowania hamulca awaryjnego z drugiej kabiny

7. PODGRZEWANIE SILNIKA (wg potrzeby)

Klimatyzacja kabin

8. SPRAWDZENIE PRACY INSTALACJI PALIWOWEJ (wg świeceni: lampek w kabinie)

I PRZECIWPRZECIĄŻENIOWEJ

9. KOŁOWANIE:

- sterowanie przednim kołem, działanie włączania sterowania z obu kabin, regulacja pedałów, brak oporów toczenia (obroty silnika)

- regulacja peryskopu (Su-22UM3K)

- synchronizacja hamowania

10. ROZBIEG NA DS I START:

- udokładnienie kursu wg osi DS (zerowanie wylicznika na Su-22UM3K)

- praca silnika na pełnym dopalaniu- obroty

- temperatura .

- przyspieszenie względne i czas

- praca SUNA i dyszy silnika

- wahania obrotów i płynność pracy

- prędkość początku podnoszenia przedniego koła przy maksymalnie wychylonym drążku do siebie

11. START I WZNOSZENIE DO H = 4000 m:

- prędkość schowania podwozia

- czas chowania podwozia

- synchronizacja chowania goleni

- prędkość i czas chowania klap

- prędkość wyłączenia dopalania i zadziałania automatyki (SUNA,

- przestawienie skrzydła na X = 63°

- praca silnika na zakresie maksymalnym:

obroty .

wahania obrotów

temperatura t4

19. SPRAWDZENIE PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH:

- ARK

- RW

- MRM

- KPP

- PNP (NPP)

- DA-200

- UW

- US

- UMS

- UUAP

- IKW

20. SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI ZLICZANIA POWIETRZNEGO

I DOPLEROWSKIEGO:

- IKW+SWS

- IKW+DISS

21. SPRAWDZENIE RADIOKOREKCJI ZLICZANIA AUTONOMICZ­NEGO:

- RSDN

- RSBN

22. SPRAWDZENIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ I RADIONAWIGACYJNEJ z lotniskiem wyposażonym w środki radiotechniczne:           .

- radiostacja

- SO-69

- RSBN-WOO

- SRO

- ARK

- SPO - 15

24. SPRAWDZENIE PRACY SAD NA ZAKRESIE DYREKTYWNTI I AUTOMATYCZNYM ("TRASA" i "SLDB")

25. SPRAWDZENIE ZASŁONKI KABINY

26. SPRAWDZENIE PRACY SAU NA ZAKRESIE "POWRÓT' I "LĄDOWANIE"

27. LOT PO TRASIE POWROTNEJ ZE ZLICZANIEM BEZWŁADNOŚCIOWO-DOPLEROWSKIM:

-pomiar współrzędnych środka DS na lotnisku startu w celu określenia błędów PrNK-54

28. SPRAWDZENIE "ATAKU" PRZEZ IMITOWANE BOMBARDOWANIA DS NA ZAKRESIE GiPW (K-CEL).

29. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA INSTALACJI IMITACJI USZKODZEŃ PRZYRZĄDÓW

30. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA INSTALACJI PALIWOWEJ (w tym sygnalizacji awaryjnej pozostałości paliwa)

31. SPRAWDZENIE PŁATOWCA W KONFIGURACJI DO LĄDOWANIA I LĄDOWANIE:

- przestawienie skrzydła

- wypuszczenie podwozia

- sprawność instalacji wypuszczania i zrzutu spadochronu hamującego

- skuteczność hamulców, praca instalacji automatycznego odhamowania kół

- sprawność instalacji chłodzenia kół na zakresie "AUTOMATYCZNE" (Su-22UM3K)

32. SPRAWDZENIE PRACY PrNK-54 (KN-23) NA ZIEMI (kursy kołowania, zliczanie drogi itp.)

33. WYŁĄCZENIE SILNIKA:

- czas wybiegu turbiny

 

OBLOT WEDŁUG PROGRAMU B

 

Wysokość lotu – według potrzeb

Czas lotu – wynikający z obliczeń

 

Oblot według programu B obejmuje lot w celu sprawdzenia samolotu po wymianie elementów płatowca i agregatów, wpływających na stateczność i sterowność samolotu.

 

1. PEŁNE SPRAWDZENIE KABINY (kabin) pod napięciem, ze szczególnym uwzględnieniem pracy wyposażenia wysokościowego i instalacji tlenowej                       ­

2. URUCHOMIENIE SILNIKA:

- rozrusznik turbinowy:

zarzut temperatury

obroty wyłączenia

czas uruchomienia    

- silnik:

temperatura przy uruchomieniu

obroty minimalne                     

temperatura przy obrotach minimalnych obroty zgaśnięcia lampki "ZMNIEJSZ OBROTY"

stabilna praca silnika, wahania obrotów

3. NAZIEMNE SPRAWDZENIE UKŁADU STEROWANIA I SAU:

- prawidłowość podłączenia organów sterowania i zakres ruchów

- ciśnienie w instalacjach hydraulicznych

- efekt trymerowy w obu kanałach, zerowe ustawienie steru kierunku, statecznika poziomego i lotek przy zwolnionym drążku i pedałach

- ręczne obciążenie ARZ i sprawdzenie automatycznego odciążeni sterowania w kanale podłużnym

- pełne sprawdzenie SAU

4. SPRAWDZENIE MECHANIZACJI SKRZYDŁA:

- zmiana skosu 63° - 30°

- czas wychylania klap

- czas chowania klap

- czas wysuwania slotów

- wychylenie hamulców aerodynamicznych

5. SPRAWDZENIE PROGRAMU LOTU

6. SPRAWDZENIE INSTALACJI HAMOWANIA NA POSTOJU:

- z pierwszej i drugiej kabiny:

ciśnienie hamowania zasadniczego

startowego

awaryjnego

- działanie odhamowania hamulca i odhamowania hamulca awaryjnego z drugiej kabiny

7. PODGRZEWANIE SILNIKA (wg potrzeby)

Klimatyzacja kabin

8. SPRAWDZENIE PRACY INSTALACJI PALIWOWEJ (wg świeceni: lampek w kabinie)

I PRZECIWPRZECIĄŻENIOWEJ

9. KOŁOWANIE:

- sterowanie przednim kołem, działanie włączania sterowania z obu kabin, regulacja pedałów, brak oporów toczenia (obroty silnika)

- regulacja peryskopu (Su-22UM3K)

- synchronizacja hamowania

10. ROZBIEG NA DS I START:

- udokładnienie kursu wg osi DS (zerowanie wylicznika na Su-22UM3K)

- praca silnika na pełnym dopalaniu- obroty

- temperatura .

- przyspieszenie względne i czas

- praca SUNA i dyszy silnika

- wahania obrotów i płynność pracy

- prędkość początku podnoszenia przedniego koła przy maksymalnie wychylonym drążku do siebie

11. START I WZNOSZENIE DO H = 4000 m:

- prędkość schowania podwozia

- czas chowania podwozia

- synchronizacja chowania goleni

- prędkość i czas chowania klap

- prędkość wyłączenia dopalania i zadziałania automatyki (SUNA,

- przestawienie skrzydła na X = 63°

- praca silnika na zakresie maksymalnym:

obroty .

wahania obrotów

temperatura t4

12. ROZPĘDZANIE' NA ZNIŻANIU DO 1000 m:

- praca ARZ

- stateczność i sterowność

- wyrównoważenie samolotu

13. WZNOSZENIE DO H = 11 000 m:

- praca ARZ

- stateczność. i sterowność

- wyrównoważenie samolotu

- praca SAU na zakresie stabilizacji i tłumienia

-praca instalacji tlenowej i nadciśnienia w kabinie

14. SPRAWDZENIE WĘZŁA ENERGETYCZNEGO SAMOLOTU

16. ROZPĘDZANIE DO PRĘDKOŚCI NADDŹWIĘKOWEJ:

- sprawdzenie tłumienia SAU

- sprawdzenie hamulców aerodynamicznych i instalacji hydraulicz­nych

17. ZNIŻANIE DO 9000 m - ADAPTACJA:

- praca instalacji hydraulicznych

- sprawdzenie węzła energetycznego

23. SPRAWDZENIE SAU (doprowadzenie do lotu poziomego)

24. SPRAWDZENIE PRACY SAD NA ZAKRESIE DYREKTYWNYM I AUTOMATYCZNYM ("TRASA"i "SLDB")

25. SPRAWDZENIE ZASŁONKI KABINY

26. SPRAWDZENIE PRACY SAD NA ZAKRESIE "POWRÓT" I "LĄDOWANIE"         .           .

31. SPRAWDZENIE PŁATOWCA W KONFIGURACJI DO LĄDOWA­NIA I LĄDOWANIE:

- przestawienie skrzydła

- wypuszczenie podwozia

- sprawność instalacji wypuszczania i zrzutu spadochronu hamują­cego

- skuteczność hamulców, praca instalacji automatycznego odhamo­wania kół

- sprawność instalacji chłodzenia kół na zakresie "AUTOMATCZ­NE" (Su-22UM3K)

32. SPRAWDZENIE PRACY PrNK-54 (KN-23) NA ZIEMI (kursy koło­wania zliczanie drogi itp.)

33. WYŁĄCZENIE SILNIKA:

- czas wybiegu turbiny

 

OBLOT WEDŁUG PROGRAMU C

 

Wysokość lotu – 11000 m

Czas lotu – 55 min

 

Celem lotu jest sprawdzenie regulacji silnika na wysokości 11000 m (po zamontowaniu na płatowcu silnika wcześniej eksploatowanego, silnika nowego lub silnika po remoncie)

 

 

1. PEŁNE SPRAWDZENIE KABINY (kabin) pod napięciem ze szczególnym uwzględnieniem pracy wyposażenia wysokościowego i instalacji tlenowej.

2. URUCHOMIENIE SILNIKA:

- rozrusznik turbinowy:

zarzut temperatury

obroty wyłączenia

czas uruchomienia    

- silnik:

temperatura przy uruchomieniu

obroty minimalne                     

temperatura przy obrotach minimalnych obroty zgaśnięcia lampki "ZMNIEJSZ OBROTY"

stabilna praca silnika, wahania obrotów

3. NAZIEMNE SPRAWDZENIE UKŁADU STEROWANIA I SAU:

- prawidłowość podłączenia organów sterowania i zakres ruchów

- ciśnienie w instalacjach hydraulicznych

- efekt trymerowy w obu kanałach, zerowe ustawienie steru kierunku, statecznika poziomego i lotek przy zwolnionym drążku i pedałach

- ręczne obciążenie ARZ i sprawdzenie automatycznego odciążeni sterowania w kanale podłużnym

- pełne sprawdzenie SAU

4. SPRAWDZENIE MECHANIZACJI SKRZYDŁA:

- zmiana skosu 63° - 30°

- czas wychylania klap

- czas chowania klap

- czas wysuwania slotów

- wychylenie hamulców aerodynamicznych

5. SPRAWDZENIE PROGRAMU LOTU

6. SPRAWDZENIE INSTALACJI HAMOWANIA NA POSTOJU:

- z pierwszej i drugiej kabiny:

ciśnienie hamowania zasadniczego

startowego

awaryjnego

- działanie odhamowania hamulca i odhamowania hamulca awaryjnego z drugiej kabiny

7. PODGRZEWANIE SILNIKA (wg potrzeby)

Klimatyzacja kabin

8. SPRAWDZENIE PRACY INSTALACJI PALIWOWEJ (wg świeceni: lampek w kabinie)

I PRZECIWPRZECIĄŻENIOWEJ

10. ROZBIEG NA DS I START:

- udokładnienie kursu wg osi DS (zerowanie wylicznika na Su-22UM3K)

- praca silnika na pełnym dopalaniu- obroty

- temperatura .

- przyspieszenie względne i czas

- praca SUNA i dyszy silnika

- wahania obrotów i płynność pracy

- prędkość początku podnoszenia przedniego koła przy maksymalnie wychylonym drążku do siebie

11. START I WZNOSZENIE DO H = 4000 m:

- prędkość schowania podwozia

- czas chowania podwozia

- synchronizacja chowania goleni

- prędkość i czas chowania klap

- prędkość wyłączenia dopalania i zadziałania automatyki (SUNA,

- przestawienie skrzydła na X = 63°

- praca silnika na zakresie maksymalnym:

obroty .

wahania obrotów

temperatura t4

13. WZNOSZENIE DO H = 11 000 m:

- praca ARZ

- praca SAU na zakresie stabilizacji i tłumienia

- praca instalacji tlenowej i nadciśnienia w kabinie

14. SPRAWDZENIE WĘZŁA ENERGETYCZNEGO SAMOLOTU

15. SPRAWDZENIE REGULACJI SILNIKA PRZY WŁĄCZANIU : DOPALANIAI NA ZMIENNYCH ZAKRESACH PRACY;

- włączenie dopalania:

skok obrotów

skok temperatury

czas ustalenia się parametrów

- stabilność na zmiennych zakresach:

pełne dopalanie - obroty maksymalne

obroty maksymalne - obroty minimalne.

obroty minimalne - obroty maksymalne

obroty maksymalne - pełne dopalanie

pełne dopalanie - obroty minimalne

obroty minimalne - minimalne dopalanie

minimalne dopalanie - obroty minimalne

obroty minimalne - pełne dopalanie

16. ROZPĘDZANIE DO PRĘDKOŚCI NADDŹWIĘKOWEJ:

- sprawdzenie regulacji silnika

- sprawdzenie pracy ESUW

- sprawdzenie tłumienia SAU

- sprawdzenie hamulców aerodynamicznych i instalacji hydraulicz­nych

17. ZNIŻANIE DO 9000 m - ADAPTACJA:

- praca instalacji hydraulicznych

- sprawdzenie węzła energetycznego

23. SPRAWDZENIE SAU (doprowadzenie do lotu poziomego):

- sprawdzenie pracy układu zapobiegania niestatecznej pracy silnika

30. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA INSTALACJI PALIWOWEJ (w tym sygnalizacji awaryjnej pozostałości paliwa)

33. WYŁĄCZENIE SILNIKA:

- czas wybiegu turbiny

 

OBLOT WEDŁUG PROGRAMU D

 

Wysokość lotu – 11000 m

Czas lotu – 55 min

 

Oblot według programu D obejmuje lot w celu sprawdzenia samolotu po obsługach okresowych wykonanych po 100 lub 200 godzinach lotu.

Celem lotu jest sprawdzenie pracy silnika i systemów samolotu, w tym sytemu podejścia do lądowania na lotnisku wyposażonym w przewidziane dla samolotów Su-22 naziemne urządzenia nawigacyjne, oraz sprawdzenie sytemu celowniczego samolotu przy wykorzystaniu imitowanego uzbrojenia.

 

1. PEŁNE SPRAWDZENIE KABINY (kabin) pod napięciem ze szcze­gólnym uwzględnieniem pracy wyposażenia nawigacyjnego i celowniczego

2. URUCHOMIENIE SILNIKA:

- rozrusznik turbinowy:

zarzut temperatury

obroty wyłączenia

czas uruchomienia    

- silnik:

temperatura przy uruchomieniu

obroty minimalne                     

temperatura przy obrotach minimalnych obroty zgaśnięcia lampki "ZMNIEJSZ OBROTY"

stabilna praca silnika, wahania obrotów

3. NAZIEMNE SPRAWDZENIE UKŁADU STEROWANIA I SAU:

- prawidłowość podłączenia organów sterowania i zakres ruchów

- ciśnienie w instalacjach hydraulicznych

- efekt trymerowy w obu kanałach, zerowe ustawienie steru kierunku, statecznika poziomego i lotek przy zwolnionym drążku i pedałach

- ręczne obciążenie ARZ i sprawdzenie automatycznego odciążeni sterowania w kanale podłużnym

- pełne sprawdzenie SAU

4. SPRAWDZENIE MECHANIZACJI SKRZYDŁA:

- zmiana skosu 63° - 30°

- czas wychylania klap

- czas chowania klap

- czas wysuwania slotów

- wychylenie hamulców aerodynamicznych

5. SPRAWDZENIE PROGRAMU LOTU

6. SPRAWDZENIE INSTALACJI HAMOWANIA NA POSTOJU:

- z pierwszej i drugiej kabiny:

ciśnienie hamowania zasadniczego

startowego

awaryjnego

- działanie odhamowania hamulca i odhamowania hamulca awaryjnego z drugiej kabiny

7. PODGRZEWANIE SILNIKA (wg potrzeby)

Klimatyzacja kabin

8. SPRAWDZENIE PRACY INSTALACJI PALIWOWEJ (wg świeceni: lampek w kabinie)

I PRZECIWPRZECIĄŻENIOWEJ

9. KOŁOWANIE:

- sterowanie przednim kołem, działanie włączania sterowania z obu kabin, regulacja pedałów, brak oporów toczenia (obroty silnika)

- regulacja peryskopu (Su-22UM3K)

- synchronizacja hamowania

10. ROZBIEG NA DS I START:

- udokładnienie kursu wg osi DS (zerowanie wylicznika na Su-22UM3K)

- praca silnika na pełnym dopalaniu- obroty

- temperatura .

- przyspieszenie względne i czas

- praca SUNA i dyszy silnika

- wahania obrotów i płynność pracy

- prędkość początku podnoszenia przedniego koła przy maksymalnie wychylonym drążku do siebie

11. START I WZNOSZENIE DO H = 4000 m:

- prędkość schowania podwozia

- czas chowania podwozia

- synchronizacja chowania goleni

- prędkość i czas chowania klap

- prędkość wyłączenia dopalania i zadziałania automatyki (SUNA,

- przestawienie skrzydła na X = 63°

- praca silnika na zakresie maksymalnym:

obroty .

wahania obrotów

temperatura t4

13. WZNOSZENIE DO H = 11000 m:

- praca ARZ

- praca SAU na zakresie stabilizacji i tłumienia

- praca instalacji tlenowej i nadciśnienia w kabinie

14. SPRAWDZENIE WĘZŁA ENERGETYCZNEGO SAMOLOTU

15. SPRAWDZENIE REGULACJI SILNIKA PRZY WŁĄCZANIU DO PALANIA I NA ZMIENNYCH ZAKRESACH PRACY:

- włączenie dopalania:

skok obrotów

skok temperatury

czas ustalenia się parametrów

-stabilność na zmiennych zakresach:

pełne dopalanie - obroty maksymalne

obroty maksymalne - obroty minimalne

obroty minimalne - obroty maksymalne

obroty maksymalne - pełne dopalanie

pełne dopalanie - obroty minimalne

obroty minimalne - minimalne dopalanie

minimalne dopalanie - obroty minimalne

obroty minimalne - pełne dopalanie

17. ZNIŻANIE DO 9000 m - ADAPTACJA:

- praca instalacji hydraulicznych

- sprawdzenie węzła energetycznego

19. SPRAWDZENIE PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH:

- ARK

- RW

- MRM

- KPP

- PNP (NPP)

- DA-200

- UW

- US

- UMS

- UUAP

- IKW

20. SRAWDZENIE POPRAWNOŚCI ZLICZANIA POWIETRZNEGO

I DOPLEROWSKIEGO:

- IKW+SWS

- IKW+DISS

21. PRAWDZENIE RADIOKOREKCJI ZLICZANIA AUTONOMICZNEGO:

- RSDN

- RSBN

22. SPRAWDZENIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ I RADIONAWIGACYJNEJ z lotniskiem wyposażonym w środki radiotechniczne:

- radiostacja

- SO-69

- RSBN- WOO

- SRO

-ARK

- SPO - 15

24. SRAWDZENIE PRACY SAU NA ZAKRESIE DYREKTYWNYM I AUTOMATYCZNYM ("TRASA" i "SLDB")

25. SPRAWDZENIE ZASŁONKI KABINY

26. SPRAWDZENIE PRACY SAU NA ZAKRESIE "POWRÓT' I "LĄDWANIE" .

27. LOT PO TRASIE POWROTNEJ ZE ZLICZANIEM BEZWŁADNOŚCIOWO-DOPLEROWSKIM:

- pomiar współrzędnych środka DS na lotnisku startu w celu określenia błędów PrNK-54

28. SPRAWDZENIE "ATAKU" PRZEZ IMITOWANE BOMBARDOWANIE DS NA ZAKRESIE GiPW (K-CEL)

29. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA INSTALACJI IMITACJI USZKO­DZEŃ PRZYRZĄDÓW

30. SPRAWDZENIE DZIAŁANIA INSTALACJI PALIWOWEJ (w tym sygnalizacji niebezpiecznej pozostałości paliwa)

31. SPRAWDZENIE PŁATOWCA W KONFIGURACJI DO LĄDOWANIA I LĄDOWANIE

- przestawienie skrzydła

- wypuszczenie podwozia

- sprawność instalacji wypuszczania i zrzutu spadochronu hamującego skuteczność

- hamulców, praca instalacji automatycznego odhamo­wania kół

- sprawność instalacji chłodzenia kół na zakresie "AUTOMATY­CZNE" ("Su-22UM3K")

32. SPRAWDZENIE PRACY PrNK-54 (KN-23) NA ZIEMI (kursy kołowa­nia, zliczanie drogi itp.)

33. WYŁĄCZENIE SILNIKA:

- czas wybiegu turbiny

 

SPRAWDZENIE SAMOLOTU

 

Wysokość lotu – według potrzeb

Czas lotów – wynikający z obliczeń

 

Oblot w celu sprawdzenia samolotu wykonuje się po usunięciu niesprawności lub remoncie przeprowadzonym w jednostce.

Szczegółowy program sprawdzeń, wynikający z zakresu prac wynikających na samolocie, określa starszy inżynier jednostki, wyznaczając punkty z innych programów.

 

Kliknij w obrazek aby powiększyć

 

 

 

 

                                                                                                             

Przykładowe trasy oblotów

 

 

 
 
© Portal Eskadra 2007-2009