Przeglądy

 

 

Przeglądy profilaktyczne

 

Przeglądy profilaktyczne wykonuje się w celu dokładnego sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych agregatów, urządzeń, mechanizmów, instalacji lub innych elementów konstrukcji statków powietrznych.

Zakres, kolejność i czas wykonania przeglądów profilaktycznych określają przełożeni SIL. Osoby zarządzające przegląd profilaktyczny zobowiązane są do określenia przyczyny i celu przeglądu oraz technologii jego wykonania. Przed rozpoczęciem przeglądu przeprowadzany jest instruktaż, połączony z pokazem praktycznym, z personelem SIL mającym wykonywać przegląd statku powietrznego.

Przegląd profilaktyczny można wykonywać w ramach obsług bieżących, specjalnych
i okresowych, dniach techniki lub w innych wydzielonych dniach pracy na sprzęcie.    

Wykonanie przeglądu profilaktycznego odnotowuje się w dokumentacji pokładowej statku powietrznego, wpisując podstawę wykonania przeglądu oraz jego wynik.

 

Przeglądy kontrolne

 

Przeglądy kontrolne statków powietrznych wykonuje się w celu określenia ich stanu technicznego w chwili sprawdzania. Wykonuje się je we wszystkich specjalnościach tego samego dnia.

Rozróżnia się następujące rodzaje przeglądów kontrolnych:

a) kontrola stanu technicznego obejmująca przegląd statku powietrznego w zakresie bieżącej obsługi podstawowej (wstępnej lub przedlotowej), kontrolę sprzętu
i wyposażenia dodatkowego należącego do statku po­wietrznego, sprawdzenie dokumentacji pokładowej oraz wiedzy technicznej personelu obsługującego;

b) kontrola działania statku powietrznego obejmująca kontrolę stanu technicznego oraz oblot przez pilota oblatywacza uprawnionego do wykonywania lotów próbnych wg programu przewidzianego w instrukcji oblotów danego typu statku powietrznego;

c) przegląd inspektorski obejmuje kontrolę stanu technicznego statku powietrznego
w zakresie ustalonym przez kontrolującego.

Po wykonaniu przeglądów wystawia się ocenę stanu technicznego statków powietrznych za sprawność techniczną i za utrzymanie.

Ocena sprawności technicznej zależy od liczby i rodzaju wykrytych niesprawności we wszystkich specjalnościach. Do niesprawności zalicza się wszystkie przerwy w pracy instalacji, zespołu, urządzenia, agregatu itp., lub przekroczenie granicy tolerancji parametru wpływającego bezpośrednio na niezawodność działania i bezpieczeństwo eksploatacji statku powietrznego.

Ocena utrzymania statku powietrznego zależy od liczby stwierdzonych w czasie przeglądu drobnych uszkodzeń niemających wpływu na niezawodność sprzętu i bezpieczeństwo lotu.

 

 

 
 
© Portal Eskadra 2007-2009