Obsługiwanie samolotów

 

 

Obsługi techniczne, określone w dokumentacji eksploatacyjnej poszcze­gólnych typów statków powietrznych, wykonuję się w celu zapewnienia nie­zawodności statku powietrznego w czasie lotu, określenia jego stanu technicznego i doprowadzenia go do stanu zgodnego z normami technicznymi. W przypadku niesprawności - obsługi mają na celu usprawnienie statku powietrznego oraz nie dopuszczenie do lotu uszkodzonego lub niewłaściwie przygotowanego statku powietrznego.

 Zabrania się zmniejszania ustalonego w JZOT zakresu obsług oraz wydłużania okresów między obsługami (nalotu i czasu kalendarzowego).

 

Obsługi bieżące

 

Obsługi bieżące i specjalne wykonuje się w celu przygotowania sprzętu lotniczego do lotów, zapewnienia niezawodnego działania tego sprzętu podczas lotów oraz utrzymania go

w stałej sprawności technicznej.

Obsługi bieżące obejmują:

a) obsługę wstępną (A);

b) obsługę przedlotową (B);

c) obsługę startową (C);

d) obsługę polotową (P);

e) przegląd okresowy (D).                                       

Obsługa wstępna (A) jest podstawowym rodzajem obsługi przygoto­wującej statek powietrzny do lotów. Wykonuje się ją w czasie, pełnego dnia pracy. Po jej wykonaniu powinno się zapewnić personelowi SIL nie mniej niż 8h odpoczynku. Obsługa ta obejmuje:

a) przegląd statku powietrznego zgodnie z JZOT oraz wytycznymi wynikającymi

z postawionego zadania na loty;

b) przegląd dodatkowego wyposażenia podwieszanego;

c) usunięcie wszystkich niesprawności i usterek;

d) trening personelu latającego i technicznego; ,

e) sprawdzenie stanu technicznego statków powietrznych i ich gotowości do lotów przez personel SIL od technika klucza wzwyż;

f) przegląd i naprawę niezbędnych środków obsługi;

g) wypełnienie dokumentacji pokładowej. .

Obsługę przedlotową (B) wykonuje się bezpośrednio przed lotami w wariancie uzbrojenia przewidzianym dla danego statku powietrznego zgodnie z zadaniem postawionym na dany dzień (noc) lotów.

Obejmuje ona:

a) przegląd statku powietrznego zgodnie z JZOT oraz zadaniem postawionym na loty;

b) sprawdzenie zgodności napełnienia instalacji statku powietrznego z zadaniem postawionym na loty;

c) wprowadzenie danych wyjściowych (programów) do systemów nawigacyjnych, celowniczych itp.;

d) podwieszenie (zamontowanie) na statku powietrznym wyposażenia dodatkowego;

e) uzbrojenie statku powietrznego w lotnicze środki bojowe;

f) sprawdzenie gotowości statków powietrznych do lotów zgodnie z po­stawionym zadaniem;

g) wypełnienie dokumentacji pokładowej.

Obsługę startową (C) wykonuje się przed każdym kolejnym lotem statku powietrznego

w wariancie uzbrojenia przewidzianym dla danego statku powietrznego zgodnie

z zadaniem postawionym na lot. Obejmuje ona:

a) przegląd statku powietrznego zgodnie, z JZOT oraz zadaniem postawionym na lot;

b) usunięcie niesprawności wykrytych w poprzednim locie oraz w czasie przeglądu;

c) napełnienie instalacji paliwem, olejem, cieczami specjalnymi i gazami zgodnie

z zadaniem postawionym na lot;

d) wprowadzenie danych wyjściowych (programów) do systemów nawigacyjnych, celowniczych itp.;

e) podwieszenie (zamontowanie) na statku powietrznym wyposażenia dodatkowego;

f) uzbrojenie statku powietrznego w lotnicze środki bojowe;

g) sprawdzenie gotowości statku powietrznego do lotu zgodnie z zadaniem;

h) wypełnienie dokumentacji pokładowej.

Obsługę polotową (P) wykonuje się po ostatnim locie w danym dniu (nocy) lotów oraz po zakończeniu dyżuru bojowego w celu zapewnienia utrzymania statku powietrznego w stałej gotowości bojowej. Obsługa ta obejmuje:

a) przegląd statku powietrznego zgodnie z JZOT;

b) usunięcie niesprawności wykrytych w poprzednim locie oraz w czasie przeglądu;

c) napełnienie instalacji, podwieszenie (zamontowanie) wyposażenia dodatkowego

i uzbrojenie statku powietrznego zgodnie z ustaleniami in­strukcji gotowości bojowej jednostki;

d) sprawdzenie wykonanej obsługi;

e) wypełnienie dokumentacji pokładowej,

Przegląd okresowy (D) wykonuje się między obsługami okresowymi w celu dodatkowego sprawdzenia stanu technicznego statku powietrznego i utrzymania go w stałej sprawności technicznej. Obsługi te wykonuje się w ramach obsługi wstępnej, dni technicznych lub

w innych wydzielonych na ten cel dniach pracy na sprzęcie,

 

Obsługi specjalne

 

Obsługi specjalne, podobnie jak przeglądy okresowe, wykonuje się w celu dodatkowego sprawdzenia stanu technicznego statku powietrznego i utrzymania go w stałej sprawności technicznej. Obejmują one różne zakresy czynności w zależności od budowy

i nowoczesności konstrukcji statku powietrznego.

 

Przykłady obsług specjalnych statków powietrznych

Na samolocie Su 22 nie są wydzielone obsługi specjalne. W przeglądzie okresowym natomiast przewidziane są obsługi będące specjalnymi dla innych statków powietrznych,

a mianowicie:

a) po pierwszych 25 h lotu;

b) po każdych 50 h lotu.

Obsługi podczas przechowywania samolotu (konserwacyjne) są wydzielone z pozostałych rodzajów obsług. Należy je wykonywać w celu utrzymania samolotu w pełnej gotowości technicznej przy długotrwałych przerwach w lotach:

a) po każdych 30 dniach;

b) po każdych 3 miesiącach;

c) po każdych 6 miesiącach

 

Obsługi okresowe

 

Obsługi okresowe wykonuje się w celu określenia stanu technicznego statku powietrznego

i przywrócenia jego charakterystyk technicznych zgodnie z wymaganiami zawartymi

w obowiązującej dokumentacji technicznej. Obsługi okresowe wykonuje personel eskadr technicznych w hangarach lub na specjalnie przygotowanych płaszczyznach postoju, odpowiednio oprzyrządowanych dla danego typu statku powietrznego.

Podstawowym dokumentem normującym wykonywanie obsług okresowych jest jednolity zestaw obsług technicznych danego typu statku powietrznego.

Dokumentami pomocniczymi są technologie i metodyki wykonywania obsług okresowych na danym typie statku powietrznego. W kartach technolo­gicznych i metodykach obsług okresowych poszczególnych specjalności określone są:

- kolejność wykonywania czynności;

- warunki techniczne;

- narzędzia i aparatura kontrolno-pomiarowa;

- normy czasowe wykonywania czynności;

- parametry (charakterystyki) podlegające kontroli.

Obsługi okresowe płatowca, zespołu napędowego, osprzętu, urządzeń radioelektronicznych i uzbrojenia wykonuje się w tym samym terminie po osiągnięciu odpowiedniego nalotu lub okresu eksploatacji.

Przykłady terminów obsług okresowych eksploatowanych statków po­wietrznych:

Na samolocie Su-22 wykonuje się obsługi okresowe:

            1. 100 godzinne - po 100 h lotu;

2. 200 godzinne - po 200 h lotu.

 

Statki powietrzne kierowane do eskadry technicznej na wykonanie obsługi okresowej podlegają przeglądowi w zakresie obsługi wstępnej lub przedlotowej w celu określenia stanu technicznego, wykrycia uszkodzeń, określenia pracochłonności i zakresu naprawy, która powinna być wykonana jednocześnie z obsługą okresową. Uszkodzenia

i nieprawidłowości wykryte podczas przeglądu wpisuje się do książki obsługi statku powietrznego.

Jednocześnie z wykonywaniem obsług okresowych personel eskadry technicznej usuwa uszkodzenia wykryte podczas przeglądu wykonanego przed obsługami okresowymi

i zgłoszonymi przez eskadrę lotniczą, sprawdza wykonanie prac wynikających

z obowiązujących biuletynów technicznych oraz wykonuje prace przewidziane w biuletynach wpływających na bieżąco.

Wraz ze statkiem powietrznym do eskadry technicznej przekazuje się jego dokumentację oraz wykaz agregatów, bloków i elementów podlegają­cych wymianie z powodu zużycia resursu. Oprócz tego przekazuje się wypo­sażenie dodatkowe należące do statku powietrznego, np. zbiorniki, belki, wyrzutnie, lotnicze aparaty fotograficzne, zasobniki itp.

Obsługi okresowe obejmują:

- wykonanie przeglądu poszczególnych elementów statku powietrznego w celu sprawdzenia stanu technicznego: pokrycia, zespołów, węzłów, sworzni, nitów, wkrętów oraz sprawdzenia: luzów, sygnalizacji, ciśnienia, szczelności itp.;

- przemycie i nasmarowanie współpracujących elementów, np. łożysk, sworzni, linek itp.;

- wymianę cieczy w instalacjach statku powietrznego;

- usunięcie wykrytych uszkodzeń;

- sprawdzenie poprawności działania elementów, zespołów i instalacji statku powietrznego;

- wypełnienie dokumentacji pokładowej.

Statek powietrzny po wykonaniu obsługi okresowej może być przekazany do eskadry lotniczej po wykonaniu oblotu eksploatacyjnego oraz po wykonaniu przeglądu w podobnym zakresie jak przed rozpoczęciem obsługi okresowej.

W jednolitych zestawach obsług technicznych jest jeszcze wydzielona jedna obsługa
a mianowicie próba silnika (silników) oraz sprawdzenie instalacji i wyposażenia. Zagadnienie to zostanie rozwinięte w dalszej części rozdziału

 

 

 
 
© Portal Eskadra 2007-2009